Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGGrudzień 10 2023 06:07:20
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Tematy zrealizowanych prac magisterskich - Gospodarka przestrzenna

Promotorzy prac:

 • prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski (2000 - )
 • prof. UG dr hab. Jarosław T. Czochański (2009- )

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

2013 r.

 1. Baranowska A., 2013, Środowiskowe uwarunkowania rozwoju zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Kolbudy.
 2. Kubik K., 2013, Środowiskowe uwarunkowania rozwoju przestrzennego wybranych nadmorskich miejscowości turystycznych w świetle dokumentów planistycznych.
 3. Murawski P., 2013, Ochrona dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Chełmna.
 4. Orzoł P., 2013, Wskaźnikowe studium porównawcze zrównoważonego rozwoju przestrzennego miast północnej części aglomeracji gdańskiej.
 5. Sobański W., 2013, Wielokryterialna analiza GIS lokalizacji wybranych funkcji użytkowych w zachodniej części gminy Pruszcz Gdański.
 6. Świderska A., 2013, Kształtowanie terenów zieleni w obrębie nowych osiedli mieszkaniowych Trójmiasta.
 7. Waligórska D., 2013, Ocena jakości prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych gmin województwa pomorskiego
 8. Wiklent G., 2013, Wpływ inwestycji energetycznych realizowanych w gminie Pelplin na środowisko przyrodnicze, zagospodarowanie przestrzenne i rozwój gospodarczy gminy.
 9. Wrosz K., 2013, Perspektywy zagospodarowania przestrzennego polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej oraz wód terytorialnych M. Bałtyckiego w świetle uwarunkowań środowiskowych

2014 r.

 1. Ellwart P., 2014, Identyfikacja i analiza istniejących oraz potencjalnych konfliktów środowiskowych na mierzejach helskiej i wiślanej
 2. Jasińska M., 2014, Polityka przestrzenna w wybranych gminach Pogórza Karpackiego w aspekcie zagrożeń zjawiskami osuwiskowymi
 3. Lignowska A., 2014, Środowiskowo-przestrzenne skutki zagrożenia powodziowego Żuław Gdańskich
 4. Karzarnowicz M., 2014, Wpływ sąsiedztwa Trójmiasta na politykę przestrzenną i rozwój infrastruktury w gminie Szemud
 5. Kowalewska A., 2014, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji nowych osiedli mieszkaniowych Gdyni
 6. Myszka M., 2014, Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego gminy Linia
 7. Szemela P., 2014, Przyrodnicze i społeczno-gospodarcze skutki realizacji Programu ochrony brzegów morskich w obszarze administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku
 8. Tomasik K., 2014, Typologia i znaczenie funkcjonalne terenów otwartych Torunia

2015 r.

 1. Czajka P., 2015, Analiza optymalnej lokalizacji wybranych funkcji użytkowych w północnej i wschodniej części Elbląga
 2. Góralska S., 2015, Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe rozwoju zagospodarowania przestrzennego Brodnicy ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta
 3. Juszczyńska M., 2015, Osiedla zamknięta w przestrzeni miejskiej na przykładzie Gdańska
 4. Lindyberg S., 2015, Analiza wykonania i funkcjonalności wybranych przejść dla zwierząt w województwie pomorskim
 5. Majkowska B., 2015, Środowisko przyrodnicze i społeczne Koleczkowa w świetle procesów suburbanizacji
 6. Mituła A., 2015, Zagrożenia ciągłości sieci pomorskich korytarzy ekologicznych i propozycje działań ochronnych – na wybranych przykładach
 7. Muszyński M., 2015, Wpływ rozwoju zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze gminy Kosakowo
 8. Radziszewska M., 2015, Kolizje i konflikty przestrzenne jako skutek planowanych lokalizacji farm wiatrowych w gminie Ełk
 9. Rogas D., 2015, Środowiskowo-przestrzenne uwarunkowania rozwoju zagospodarowania gminy Pszczółki
 10. Sowulewska A., 2015, Rozwój zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku Brzeźnie od początku XX w. i jego skutki dla środowiska przyrodniczego i społeczności lokalnej
 11. Stankowska M., 2015, Rozwój zasobów i źródeł danych przestrzennych w Polsce po roku 2000

2016 r.

 1. Beger M., 2016, Dominanty architektoniczne w krajobrazie Trójmiasta
 2. Grzywaczewska A., 2016, Tereny zieleni w strefie podmiejskiej Gdańska na przykładzie osiedli Borkowo i Kowale – ocena stanu ich zachowania i zagospodarowania
 3. Leliwa K., Muła D., 2016, Charakterystyka i ocena zróżnicowania krajobrazu Pojezierza Kaszubskiego oraz diagnoza zróżnicowania i stanu walorów przyrodniczo-krajobrazowych wybranego obszaru chronionego krajobrazu – w kontekście zasadności jego ochrony
 4. Łosik M., 2016, Weryfikacja zasięgu obszaru chronionego krajobrazu: Doliny Wietcicy oraz Polaszkowskiego na podstawie analizy i oceny zasobów przyrodniczo-krajobrazowych SE części Pojezierza Kaszubskiego
 5. Marzec A., 2016, Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania planowania miejscowego dzielnicy Gdyni – Mały Kack
 6. Murawski B., 2016, Uwarunkowania, projekty i szanse rozwoju idei Smart City w Trójmieście
 7. Pakuła N., 2016, Weryfikacja zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na podstawie analizy i oceny zasobów przyrodniczo-krajobrazowych SE części Poj. Kaszubskiego
 8. Płoskońska P., 2016, Analiza uwarunkowań i ocena możliwości lokalizacji farm fotowoltaicznych w województwie pomorskim
 9. Puzdrakiewicz K., 2016, Zastosowanie idei „green infrastructure” jako narzędzia prowadzenia polityki przestrzennej w działaniach planistycznych
 10. Ryduchowska K., 2016, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz ich wpływ na stan środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych
 11. Topa E., 2016, Typologia terenów parkowych i terenów zabudowy mieszkaniowej w wybranych dzielnicach gdańska
 12. Tranda B., 2016, Polityka przestrzenna a rozwój suburbanizacji na obszarze gminy Żukowo

2017 r.

 1. Kurnicka A., 2017, Struktura i znaczenie funkcjonalne terenów zieleni Brodnicy
 2. Michalec M., 2017, Ocena lokalizacji farm wiatrowych w gminie Korsze w świetle uwarunkowań przyrodniczo-przestrzennych i społecznych
 3. Okon K., 2017, Wpływ procesu wyboru lokalizacji I elektrowni jądrowej w Polsce na zagospodarowanie przestrzenne i rozwój społeczno-gospodarczy gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino
 4. Sendak A., 2017, Wykorzystanie i możliwości rozwoju Systemu Informacji Geograficznej w zarządzaniu przestrzenią miejską , na przykładzie administracji miasta Stargard
 5. Szewczyk K., 2017, Wpływ obiektów energetyki odnawialnej na środowisko przyrodnicze, zagospodarowanie przestrzenne oraz rozwój społeczno-gospodarczy gminy Karlino
 6. Warchold K., 2017, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Malborka w latach 1985-2015 na tle uwarunkowań i perspektyw rozwoju miasta

2018 r.

 1. Barański A., 2018, Kompleksowa waloryzacja krajobrazu wraz z oceną stanu zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu Rzeki Szkarpawy i Rzeki Nogat
 2. Ciepły M., 2018, Historyczne przemiany kształtowania terenów zieleni osiedlowej w wybranych dzielnicach Gdyni od chwili założenia miasta do współczesności
 3. Ciosek A., 2018, Zakres i znaczenie lokalnych programów ochrony środowiska dla zagospodarowania przestrzennego w powiecie człuchowskim
 4. Czyż K., 2018, Analiza i próba oceny metodyki wyróżniania i charakterystyki krajobrazów w oparciu o założenie audytu krajobrazowego na przykładzie gminy Krokowa
 5. Piekarek P., 2018, Przemiany społeczno-gospodarcze w gminie Kolbudy w latach 1998-2016 i ich wpływ na strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy
 6. Sadowska M., 2018, Inwentaryzacja, waloryzacja oraz porównanie zmian ilościowych i jakościowych zadrzewień przydrożnych w gminie Stary Dzierzgoń w latach 2013-2017

Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1494065 Unikalnych wizyt Administratorzy strony