Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGSierpień 15 2022 21:16:01
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
GIS - ćwiczenia
Paweł Wiśniewski - konferencje, sympozja, seminaria
UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SYMPOZJACH I SEMINARIACH

 • Seminarium GIS DAY, Instytut Geografii UKW, Bydgoszcz, 16.11.2005.
 • Seminarium „Drogi wodne: potencjał rozwoju regionów” Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 02.12.2005.
 • Ogólnopolska konferencja „Erozja gleb i transport rumowiska rzecznego w zmieniającym się środowisku”, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Warszawa, 26-28 czerwca 2008 – poster na sesji posterowej Wojtasik M., Wiśniewski P., Loranc L.: Problemy erozji gleb na przykładzie kilku gmin w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.
 • II Sympozjum naukowo-samorządowe pt. „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu”, Instytut Geografii UKW, Bydgoszcz, 21.11.2008.
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczenia”, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii UKW, Katedra Administracji Publicznej i Lokalnego Samorządu Lwowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej Państwowej Akademii Administracji Publicznej we Lwowie, Bydgoszcz, 15-16 maja 2009.
 • III Sympozjum naukowo-samorządowe pt. „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu”, Instytut Geografii UKW, Bydgoszcz, 11-12 września 2009 – w komitecie organizacyjnym.
 • Konferencja „Stosunki wodne w Dolinie Noteci”, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Piła, 13.11.2009.
 • Konferencja naukowa „Teraz Noteć”, Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Bydgoszcz, 15.05.2010.
 • Międzynarodowa konferencja naukowo-samorządowa „Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce szansą dla gospodarki”, Instytut Geografii UKW, Bydgoszcz, 10-11 września 2010 – w komitecie organizacyjnym.
 • Konferencja Naukowa „Rolnicze użytkowanie obszarów zagrożonych erozją”, IUNG-PIB Puławy, 28-30 września 2010 – udział w sesji referatowej dotyczącej praktycznego wykorzystania działań ochronnych przed erozyjną degradacją użytków rolnych, referat „Glebochronna funkcja lasów a zalesienia porolne na przykładzie nadleśnictwa Szubin”.
 • Konferencja „Noteć jako produkt turystyczny”, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Nakło nad Notecią, 19.04.2013.
 • Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce pt. „Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?”, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 22.06.2013.
 • Konferencja naukowa „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 27-28 listopada 2013 r. – udział w sesji referatowej, referat „Rola powiatowych programów ochrony środowiska w zarządzaniu przeciwerozyjną ochroną gleb na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Konferencja naukowa „Gospodarka wodna w kształtowaniu i ochronie środowiska”, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław-Pierwoszów, 28-30 maja 2014 r. – udział w sesji referatowej, referat „Zróżnicowanie właściwości gleb uprawnych oraz leśnych na erodowanych stokach”
 • Konferencja naukowa „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań, 17 czerwca 2014 r. – udział w sesji referatowej, referat „Problematyka odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego w edukacji dzieci i młodzieży”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda, krajobraz, człowiek”, Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin, 26-27 czerwca 2014 r. – udział w sesji referatowej, referat „Wpływ erozji gleb na fizjonomię krajobrazu”
 • Konferencja „Chronić chronione”, Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, 12.08.2014.
 • II Konferencja Naukowa „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, 3-4 września 2014 r. – udział w sesji referatowej, referat „Doliny rzeczne jako korytarze ekologiczne – znaczenie funkcjonalne i rola w ochronie zasobów przyrody”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka dla gospodarki i środowiska”, Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, 15-16 września 2014 r. – udział w sesji plenarnej, referat „Stan i potrzeby ochrony zasobów glebowych i wodnych w kształtowaniu i zagospodarowaniu obszarów wiejskich na podstawie wskaźnikowej oceny ładu środowiskowego”.
 • XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Szczyrk, 20-21 listopada 2014 r., - udział w sesji posterowej, poster „Ochrona gleb i gruntów w zarządzaniu środowiskiem na obszarach wiejskich Pomorza i Kujaw”.
 • Warsztaty w ramach Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański, 29 stycznia i 31 marca 2015 r., - prowadzenie warsztatów w części dotyczącej rolnictwa i terenów zielonych.
 • Konferencja zamykająca prace nad Pilotażowym Programem Niskowęglowego Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański, 30 czerwca 2015 r. – podsumowanie części dotyczącej rolnictwa i terenów zielonych.
 • 29 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój”, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Wrocław, 31 sierpnia – 03 września 2015 r.
 • 7. Konferencja Naukowa „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie”, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, 25-26 listopada 2015 r. – udział w sesji referatowej, referat „Rolnictwo i obszary wiejskie w lokalnych planach gospodarki niskoemisyjnej”.
 • Konferencja „Energia obywatelska, rola regionów, miast i społeczności lokalnych w nowej polityce energetycznej – potencjały i wyzwania”, Fundacja EuroNatur, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. H. Bölla, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Warszawa, 13.01.2016 r.
 • Konferencja naukowa „Geografia wobec wyzwań współczesności”, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 22.04.2016 r.
 • XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENVIRO 2016 „Problemy ochrony i kształtowania środowiska”, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wieliczka, 01-03 czerwca 2016 r. – udział w sesji posterowej, poster „Lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej w kontekście niskowęglowego rozwoju obszarów wiejskich”.
 • XXXII Seminarium Geografii Wsi „Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi”, Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Jachranka, 06-07 czerwca 2016 r., - udział w sesji posterowej „Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Procesy korytowe rzek Eurazji a ingerencja człowieka”, Instytut Geografii UKW w Bydgoszczy przy wsparciu Międzynarodowej Komisji Erozji Kontynentalnej (ICEE) przy Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych (IAHS) oraz Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Bydgoszcz, 07-09 września 2016 r.
 • XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 16-18 listopada 2016 r., - udział w sesji posterowej, poster „Ślad węglowy w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich”
 • Konferencja „Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech”, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa, 07.12.2016 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dresden Nexus Conference: Water, Soil and waste”, United Nations University Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), Technische Universität Dresden, Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER), Drezno, 17-19 maja 2017 r., - udział w sesji posterowej, poster “Rural resources (including forestry) in the local development of low carbon economy: a case study of Poland”.
 • XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne „EKOSYSTEMY – STRUKTURA I FUNKCJE”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Toruń, 29-30 czerwca 2017 r., - udział w sesji referatowej, referat „Doliny rzeczne jako korytarze ekologiczne – struktura, funkcje i rola w ochronie zasobów przyrody”.
 • Pomorskie Eko Forum, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 21-22 listopada 2017 r.
 • Konferencja Naukowa „Kształtowanie przestrzeni wiejskiej”, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 07-08 grudnia 2017 r., - udział w sesji referatowej, referat „Obszary wiejskie i działalność rolnicza w celach i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminach”.
 • BONARES Conference 2018: “Soil as a Sustainable Resource”, BonaRes Centre for Soil Research c/o Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Berlin, 26-28 luty 2018 r., - udział w sesji posterowej, poster “The use of agricultural soils as a source of nitrous oxide emission in selected communes of Poland”.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego i Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii UG, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Gdańsk, 10-11 maja 2018 r., - udział w sesji referatowej, referat Polskie doświadczenia w zakresie rozwoju elektromobilności w publicznym transporcie zbiorowym (założenia projektu SEETET)
 • XXXIV Seminarium Geografii Wsi pt. „Nowe funkcje wsi”, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Słupski Oddział PTG, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Słupsk-Ustka, 7-8 czerwca 2018 r.
 • Konferencja naukowa pt. „Międzynarodowe drogi wodne – bezpieczeństwo i rozwój”, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Międzynarodowe Stowarzyszanie Badań Erozji Rzek i Procesów Ujściowych przy Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa, Instytut Geografii UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 14 czerwca 2018 r.
 • XI Klimatyczne Forum Metropolitalne, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Bydgoszcz, 11-12 czerwca 2018 r.
 • 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Foundation of the Polish Academy of Sciences, and Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Lublin, 17-19 września 2018 r. - udział w sesji posterowej, poster "Assessment of nitrous oxide emissions from agricultural soils at local level in Poland".
 • II Pomorskie Eko Forum, Amberexpo, Gdańsk, 10 października 2018 r.
 • III Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa "Bezpieczeństwo Ekologiczne i Energetyczne", udział w sesji panelowej pt. "Czy istnieje możliwość porozumienia w sprawie racjonalnego wykorzystania potencjału gospodarczego polskich rzek?", Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Salutaris", Toruń, 5 grudnia 2018 r.
 • XXXV Seminarium Geografii Wsi „Nowe społeczności – nowe przestrzenie – nowe wyzwania”, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Pracownia Badań Krajobrazu, Uniwersytet Wrocławski oraz Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Wrocław – Stara Morawa, 6-7 czerwca 2019 r. – udział w sesji referatowej, referat „Regionalizacja potrzeb włączenia rolnictwa i obszarów wiejskich w lokalne kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce”.
 • Konferencja naukowa „Usługi ekosystemowe gleb – wskaźniki i metody oceny”, IUNG-PIB w Puławach, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 26 czerwca 2019 r.
 • Symposium “Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change”, University of Warsaw (Poland), Manchester Metropolitan University, (UK), and HAW Hamburg, Germany, under the auspices of the International Climate Change Information and Research Programme (ICCIP),Warsaw, Poland, 4th-5th July 2019.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dresden Nexus Conference: Circular Economy in a Sustainable Society”, United Nations University Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), Technische Universität Dresden, Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER), Drezno, 3-5 czerwca 2020 r.
 • Konferencja naukowa „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Katedra Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 15-16 czerwca 2020 r.
 • Konferencja naukowa „Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski - gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne”, IUNG-PIB w Puławach, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Katedra Gleboznawstwa, 22 września 2020 r.
 • Konferencja naukowa „Pomorze w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości”, Katedra Geografii Społeczno- Ekonomicznej (Uniwersytet Szczeciński), Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki (Akademia Pomorska w Słupsku), Zakład Rozwoju Regionalnego (Uniwersytet Gdański), 10 grudnia 2020 r.
 • Login
  Nick

  Hasło  Zapomniałeś hasło?
  Poproś o nowe tutaj.
  1452117 Unikalnych wizyt Administratorzy strony