Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGSierpień 15 2022 20:53:40
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
GIS - ćwiczenia
Paweł Wiśniewski - publikacje
PUBLIKACJE

Rozprawy naukowe recenzowane:

 • Wiśniewski P., Wojtasik M., 2006: Problemy środowiskowe składowiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie k. Nakła, Ekologia i Technika, vol. XIV, nr 2, 70-76.
 • Wojtasik M., Wiśniewski P., 2006: Potrzeby agromelioracyjne gleb na przykładzie zlewni górnej Noteci, Ekologia i Technika, XIV, nr 6, 246-250.
 • Wojtasik M., Wiśniewski P., Loranc L., 2007: Erozja gleb oraz ochrona przeciwerozyjna na przykładzie gmin Sicienko i Witkowo, Ekologia i Technika, vol. XV, nr 3, 101-107.
 • Wiśniewski P., 2008: Perspektywy wykorzystania Kanału Bydgoskiego i Noteci dla celów dydaktycznych [w]: Babiński Z. (red.), Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 48-52.
 • Wiśniewski P., Loranc-Wiśniewska L., Wojtasik M., 2008: Finansowanie ochrony środowiska na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, Ekologia i Technika, vol. XVI, nr 5, 248-250.
 • Wojtasik M., Wiśniewski P., Loranc L., 2008: Problemy erozji gleb na przykładzie kilku gmin w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, z. 3(41), 41-49.
 • Wojtasik M., Wiśniewski P., Loranc L., 2009: Erozja gleb oraz ochrona przeciwerozyjna na przykładzie gmin Trzemeszno i Nakło, [w]: Babiński Z. (red), Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej. Promotio Geographica Bydgostiensia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 87-104.
 • Wiśniewski P., Wojtasik M., 2010: Stan i znaczenie lasów glebochronnych na przykładzie Nadleśnictwa Szubin. Ekologia i Technika, vol. XVIII, nr 3, 148-154.
 • Wojtasik M., Wiśniewski P., Loranc L., 2010: Stan i potrzeby ochrony przeciwerozyjnej w gminach Gąsawa i Łabiszyn. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, t. LIII, nr 2, 79-81.
 • Wiśniewski P., 2012: Przeciwerozyjna funkcja lasów glebochronnych na przykładzie obszarów zarządzanych przez RDLP w Toruniu. Praca doktorska, maszynopis, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP, Bydgoszcz, 116 ss.
 • Wiśniewski P., Wojtasik M., 2012: Glebochronna funkcja lasów a zalesienia porolne na przykładzie Nadleśnictwa Szubin. Polish Journal of Agronomy, 11, 81-88.
 • Wiśniewski P., 2013: Dolna Noteć jako element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 – stan obecny i perspektywy rozwoju. Gospodarka Wodna, 6, 228-231.
 • Wiśniewski P., Wojtasik M., 2014: Rola gminnych programów ochrony środowiska w zarządzaniu przeciwerozyjną ochroną gleb na wybranych przykładach w województwie kujawsko-pomorskim. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, LVII, 1 (440), 18-22.
 • Wiśniewski P., 2014: Powiatowe programy ochrony środowiska w kontekście zarządzania przeciwerozyjną ochroną gleb na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 14, z. 2(46), 141-153.
 • Wiśniewski P., Wojtasik M., 2014: Zróżnicowanie właściwości gleb uprawnych oraz leśnych na erodowanych stokach. Inżynieria ekologiczna, vol. 39, 198-208.
 • Wiśniewski P., Wojtasik M., 2014: Wpływ erozji gleb na fizjonomię krajobrazu. Ekologia i Technika, 6 (133), 346-351.
 • Wiśniewski P. 2014: Problematyka odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego w edukacji dzieci i młodzieży [w]: Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań, 61-70.
 • Wiśniewski P., 2014: Problematyka odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego w edukacji dzieci i młodzieży. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3, 351-360.
 • Wiśniewski P., Kistowski M., 2015: Structure and importance of soil-protecting forests in the areas administered by the RDSF Toruń. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 8, 123–132.
 • Wiśniewski P., 2015: Dolna Noteć jako droga wodna – stan i perspektywy rozwoju. Logistyka, 4, 6621-6628.
 • Wiśniewski P., Wojtasik M., 2015: Wskaźniki ochrony gleb i gruntów w gminnych programach ochrony środowiska. Ekologia i Technika, 5, 291-296.
 • Wiśniewski P., 2015: Problematyka ochrony gleb przed erozją w gminnych programach ochrony środowiska. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 18, nr 3, 311-322.
 • Wiśniewski P., 2015: Przeciwerozyjna funkcja lasów glebochronnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 126.
 • Wiśniewski P., 2015: Perspektywy wykorzystania Kanału Bydgoskiego i Noteci dla celów dydaktycznych. Geography and Tourism, vol. 3, no. 1, 21-25.
 • Wiśniewski P., 2015: Rolnictwo i obszary wiejskie w lokalnym planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie powiatu starogardzkiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 15, z. 4 (52), 69-81.
 • Wiśniewski P., 2015: Zintegrowane planowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminach [w]: Maj J., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i in. (red.), Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, tom II, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań, 609-618.
 • Wiśniewski P., 2016: Zintegrowane planowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 1, 1591-1600.
 • Wojtasik M., Wiśniewski P., 2016: Equivalent density of soils below the level of topsoil. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 25, 9, 3666-3672.
 • Wiśniewski P., Kistowski M., 2016: Local low carbon economy plans in the context of low carbon rural development. Journal of Ecological Engineering, 17 (4), 112-119.
 • Wiśniewski P., 2017: Ślad węglowy w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich. Inżynieria Ekologiczna, vol. 18, 1, 58-64.
 • Wiśniewski P., Kistowski M., 2017: Agriculture and rural areas in the local planning of low carbon economy in light of the idea of sustainable development – results from a case study in north-central Poland. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, 8, 4927-4935.
 • Wiśniewski P., 2017: Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej. Studia Obszarów Wiejskich, 45, 7-20.
 • Kistowski M., Wiśniewski P., 2017: Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 170.
 • Wiśniewski P., Kistowski M., 2017: The use of agricultural soils as a source of nitrous oxide emission in selected communes of Poland. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 13, 39–49.
 • Wiśniewski P., Kistowski M., 2017: Carbon Footprint as a Tool for Local Planning of Low Carbon Economy in Poland. Rocznik Ochrona Środowiska, 19, 335–354.
 • Wiśniewski P., Kistowski M., 2018: Assessment of greenhouse gas emissions from agricultural sources in order to plan for needs of low carbon economy at local level in Poland. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, DOI: 10.1080/00167223.2018.1436447 (online first)
 • Czochański J.T., Wiśniewski P., 2018: River valleys as ecological corridors – structure, function and importance in the conservation of natural resources. Ecological Questions, 29(1), 77–87. DOI: 10.12775/EQ.2018.006
 • Wiśniewski P., 2018: Ocena wielkości emisji gazów cieplarnianych ze źródeł rolniczych na poziomie lokalnym w Polsce. Rocznik Ochrona Środowiska, 20, 1811-1829.
 • Wiśniewski P., Kistowski M., 2018: Znaczenie problematyki obszarów wiejskich oraz rolnictwa w celach i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym. Studia Obszarów Wiejskich, 50, 49?64. DOI: 10.7163/SOW.50.3
 • Wiśniewski P., Märker M., 2019: The role of soil-protecting forests in reducing soil erosion in young glacial landscapes of Northern-Central Poland. Geoderma, 337, 1227-1235. DOI: 10.1016/j.geoderma.2018.11.035.
 • Wiśniewski P., Kistowski M., 2019: Local-level agricultural greenhouse gas emissions in Poland. Fresenius Environmental Bulletin, 28(3), 2255-2268.
 • Wiśniewski P., 2019: Assessment of nitrous oxide emissions from agricultural soils at a local level in Poland. International Agrophysics, 33(3), 303-311. doi:10.31545/intagr/105530
 • Wiśniewski P., Kistowski M., 2020: Greenhouse gas emissions from cultivation of plants used for biofuel production in Poland. Atmosphere, 11, 394. doi:10.3390/atmos11040394
 • Wiśniewski P., 2021: Rural Resources (including Forestry) in the Local Development of Low Carbon Economy: A Case Study of Poland. [In:] Hülsmann S., Jampani M. (eds), A Nexus Approach for Sustainable Development. Springer, Cham, 147-164.

  Komunikaty naukowe:

 • Wiśniewski P., 2009: Historia, położenie i środowisko geograficzne Nakła nad Notecią, III sympozjum naukowo-samorządowe Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, przewodnik sesji terenowej, Nakło-Bydgoszcz, 11-12 września 2009, 6-9.
 • Wiśniewski P., 2009: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Browary Kujawsko-Pomorskie Krajan Sp. z o.o., III sympozjum naukowo-samorządowe Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, przewodnik sesji terenowej, Nakło-Bydgoszcz, 11-12 września 2009, 10-13.
 • Wiśniewski P., 2010: Glebochronna funkcja lasów a zalesienia porolne na przykładzie nadleśnictwa Szubin. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rolnicze użytkowanie obszarów zagrożonych erozją”, IUNG-PIB Puławy, 28-30 września 2010, 33.
 • Czochański J., Kistowski M., Wiśniewski P., 2014: Doliny rzeczne jako korytarze ekologiczne – znaczenie funkcjonalne i rola w ochronie zasobów przyrody. Materiały konferencyjne II Konferencji Naukowej „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 3-4 września 2014, 16.
 • Wiśniewski P., 2014: Ochrona gleb i gruntów w zarządzaniu środowiskiem na obszarach wiejskich Pomorza i Kujaw. Materiały konferencyjne XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Szczyrk, 20-21 listopada 2014 r., 89.
 • Wiśniewski P., 2016: Planowanie gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich. Materiały konferencyjne XIX Konferencji Naukowo-Technicznej „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 16-18 listopada 2016 r., 91.
 • Wiśniewski P., 2017: Rural resources (including forestry) in the local development of low carbon economy: a case study of Poland. Dresden Nexus Conference: Water, Soil and Waste, United Nations University Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), Technische Universität Dresden, Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER), Drezno, 17-19 maja 2017 r.
 • Wiśniewski P., 2018: Assessment of nitrous oxide emissions from agricultural soils at local level in Poland. Book of Abstracts. 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin, 17-19 September 2018.

  Artykuły popularnonaukowe recenzowane:

 • Wiśniewski P., 2007: InWater – promocja śródlądowych dróg wodnych, Aura 05/07, 20-21.
 • Wiśniewski P., 2008: Zanieczyszczenia komunikacyjne gleby na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Aura 01/08, 10-12.

  Artykuły popularnonaukowe:

 • Wiśniewski P., 2006: Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego – cenna ostoja ptasia o randze europejskiej, Eko i My, nr 10(132), 10-11.
 • Wiśniewski P., 2009: Zachód pływa, my dyskutujemy, Ekopartner, 1 (207)/2009, s. 25.
 • Wiśniewski P., 2009: Finansowanie ochrony środowiska a przeciwdziałanie erozji gleb, Ekopartner, 3 (209)/2009, 28-29.
 • Wiśniewski P., 2014: Noteć - jej walory, możliwości wykorzystania i zagrożenia, Kronika Wielkopolski, 3 (151), 5-13.

 • Login
  Nick

  Hasło  Zapomniałeś hasło?
  Poproś o nowe tutaj.
  1452114 Unikalnych wizyt Administratorzy strony