Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGLuty 25 2024 09:43:50
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Mariusz Kistowski - udział w recenzowaniu publikacji i wniosków o sfinansowanie projektów badawczych
INFORMACJA
o udziale w recenzowaniu publikacji
i wniosków o sfinansowanie projektów badawczych
Mariusz Kistowski
Gdańsk, 30.01.2013 r.


A. Recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych

Recenzje w przewodach habilitacyjnych:
 • J. Gilarowski, 2007, Przemiany krajobrazów roślinnych w Afryce Równikowej. Uwarunkowania, konsekwencje, prognozy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • A. Macias, 2009, Metabolizm wybranych miast Wielkopolski w kontekście zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.
Recenzje w przewodach doktorskich:
 • A. Potoniec, 2005, Wartości przyrodnicze gminy Kamionka Wielka jako podstawa zrównoważonego rozwoju w aspekcie integracji z Unią Europejską, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
 • P. Sadowski, 2005, Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju a plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
 • P. Tracz, 2005, Metody oceny odporności środowiska przyrodniczego na degradację w ujęciu lokalnym i regionalnym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
 • D. Łowicki, 2006, Zmiany krajobrazu kulturowego województwa wielkopolskiego w czasie transformacji ustrojowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego.
 • N. Ratajczyk, 2007, Studium wartości przyrody jako podstawa programu zrównoważonego rozwoju w gminie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska.
 • K. Twardowska, 2007, Wariantowanie rozwiązań drogowych w kontekście uwarunkowań środowiskowych na przykładzie korytarza transportowego Via Baltica (w województwie podlaskim), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego.
 • M. Kozieł, 2008, Uwarunkowania zmian struktury i funkcjonowania krajobrazu doliny Wieprza w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
 • A. Ginalski, 2009, Efektywność funkcjonowania krajowych form ochrony przyrody oraz procesu wdrażania sieci Natura 2000 w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
 • A. Marek, 2010, Wpływ transformacji ustrojowej na kierunki i typy polskich wypraw wysokogórskich, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii.
 • I. Zwierzchowska, 2010, Prawidłowości przestrzenne układu terenów zieleni w miastach województwa wielkopolskiego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego.
 • B. Sowińska, 2011, Standardy jakości krajobrazu projektowanego Rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza Solska, jako instrument kształtowania środowiska obszarów wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt.
 • S. Chmielewski, 2012, Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do badań zmian struktury użytkowania ziemi Równiny Włodawskiej w latach 1971 – 2007, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii.
 • W.K. Tutak, 2012, Funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w gminach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
 • D. Prądzyńska, 2012, Standard ekologiczny środowiska przyrodniczego gmin powiatu słupskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii.
 • T. Giętkowski, 2012, Struktura krajobrazów nieleśnych Borów Tucholskich i jej przemiany od końca XIX do początku XXI wieku, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii.
 • K. Kaim, 2012, Problemy standaryzacji ocen krajobrazu, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Fizycznej.
 • R. Wróbel, 2013, Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu opolskiego odcinka doliny Odry w XX w., Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
B. Recenzowane rozprawy habilitacyjne
 • J. Balon, 2007, Stabilność środowiska przyrodniczego Karpat Zachodnich powyżej górnej granicy lasu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 262.
 • Z. Osadowski, 2010, Wpływ uwarunkowań hydrologicznych i hydrochemicznych na zróżnicowanie szaty roślinnej źródlisk w krajobrazie młodoglacjalnym Pomorza, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, ss. 177.
 • A. Hibszer, 2013, Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, w druku
C. Inne recenzowane monografie
 • Aktualne problemy monitoringu środowiska, 2003, Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Warszawa.
 • S. Kozłowski (red.), 2006, Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast – narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, KUL, Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa, ss. 428.
 • K. Badora, S. Koziarski, 2007, Regionalny system ochrony różnorodności krajobrazowej (na przykładzie Opolszczyzny), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 328.
 • D. Łowicki, 2008, Zmiany krajobrazu województwa wielkopolskiego od początku transformacji ustrojowej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ss. 122.
 • P. Śleszyński, J. Solon (red.), 2010, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia KPZK PAN, T. CXXX, ss. 202.
 • M. Turek (red.), 2010, Problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa w Sopocie, ss. 415 (10 rozdziałów).
 • S. Bródka, A. Macias, B. Medyńska-Gulij, L. Kaczmarek, 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, ss. 330.
 • E. Wylandowska, J. Kruszewski, 2011, Pantha rhei – wszystko płynie. Materiały XXXIV Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów, SKNG UG, Instytut Geografii UG, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 120.
 • P. Fogel, 2012, Wskaźniki polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, Biuletyn KPZK PAN, z. 250, Warszawa, ss. 287.
 • J. Balon, W. Maciejowski, 2012, Geoekologia dla architektów krajobrazu, Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu, Kraków, ss. 140.
D. Recenzowane artykuły w czasopismach (około 100)
 • Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Czasopismo Geograficzne.
 • Economic and Environmental Studies
 • Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.
 • Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Problemy Ekologii Krajobrazu.
 • Przegląd Geograficzny.
 • Przegląd Przyrodniczy.
 • Słupskie Prace Geograficzne.
 • Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
E. Recenzowane wnioski o sfinansowanie projektów badawczych
 • 2004 – recenzja wniosku o sfinansowanie projektu badawczego przez Komitet Badań Naukowych w sekcji T12E (geodezja i miernictwo górnicze).
 • 2006-2010 – 94 recenzje wniosków o sfinansowanie projektów badawczych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym:
 • 75 w zespole N305 (kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego);
 • 15 w zespole N526 (geodezja i kartografia);
 • 2 w zespole N114 (polityka regionalna, polityka społeczna i demografia);
 • 2 w zespole N404 (zdrowie fizyczne i kultura fizyczna).
 • 3. 2008-2011 – 7 recenzji sprawozdań końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 4. 2008 – recenzja wniosku o dofinansowanie projektu w jęz. angielskim do Fundacji Nauki Polskiej.
 • 5. 2010 – recenzja wniosku o dofinansowanie międzynarodowego projektu badawczego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 6.
 • 2011 – recenzja wniosku o sfinansowanie projektu badawczego przez Narodowe Centrum Nauki w panelu i dyscyplinie HS4_14 (gospodarka przestrzenna).
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1502364 Unikalnych wizyt Administratorzy strony