Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGLuty 25 2024 09:17:20
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Mariusz Kistowski - udział w konferencjach i seminariach naukowych
INFORMACJA
o udziale w konferencjach i seminariach naukowych
Mariusz Kistowski
Gdańsk, 30.01.2013 r.


A. Udział w konferencjach i seminariach przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

A.1. Międzynarodowych
 • A.1.1. II European Meeting of the International Network for Urban Ecology, 12.1992, Mądralin k/W-wy, Instytut Zoologii PAN, SGGW Warszawa, UNESCO Programme 11 "Man & Biosphere".
 • A.1.2. Ekorozwój na przykładzie "Zielonych Płuc Polski", seminarium polsko-niemieckie, 04.1993 Gołdap, Zakład Usług Ekologicznych ZPP NFOŚ (referat).
 • A.1.3. I Conference of the IALE Working Group "Landscape System Analysis in Environmental Management", 10.1993, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, PAEK (referat, poster).
 • A.1.4. „GIS in ecological studies and environmental management”, 09.1994 Konstancin k/W-wy, GRID Warszawa (referat, poster).
 • A.1.5. Congress of the International Association for Landscape Ecology, 08.1995, IALE, Toulouse, France, Uniwersytet w Tuluzie (referat).
 • A.1.6. „Landscape transformations in Europe - practical and theoretical aspects”, IALE International Conference, 9-12.10.1996, Warszawa, Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, PAEK (referat).
 • A.1.7. „Landscape ecology – theory, teaching, applications”, IALE International Conference, 6-9.10. 1999, Pułtusk, Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, PAEK (referat).
 • A.1.8. Polsko – rosyjskie seminarium metodyczne „Programy nauczania geografii i ochrony środowiska na studiach uniwersyteckich w Polsce i Rosji”, 3-5.06.2000, Starbienino, Uniwersytet Warszawski – Uniwersytet w Kaliningradzie (współorganizacja).
 • A.1.9. Third International Workshop on Sustainable Land Use Planning „Fragmentation and Land Use Planning: Analysis and Beyond”, 19-21.06.2000, Wageningen, Holandia, ISOMUL, Wageningen University (referat).
 • A.1.10. Seminarium „Using Environmental Information To Foster International Cooperation”, 25-26.09.2000, Hamburg, Niemcy, TuTech, TUHH Technologie GmbH.
 • A.1.11. Konferencja „Multifunctional Landcapes. Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management”, 17-21.10.2000, Roskilde, Dania, Centre for Landscape Research, University of Roskilde (referat).
 • A.1.12. Seminarium polsko-niemieckie “Program Natura 2000 oraz programy rolno-środowiskowe w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech – planowanie, wdrażanie, teoria i praktyka”, 03-06.04.2003, Łagów, Klub Przyrodników (referat).
A.2. Krajowych
 • A.2.1. 40 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30.08 – 01.09. 1991, Gdańsk, Uniwersytet Gdański (współorganizacja, referat).
 • A.2.2. „Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych”, 10.1992, Poznań, AWF Poznań, Klub Ekologii Krajobrazu PTG (referat).
 • A.2.3. Seminarium n/t realizacji programu "Ełk - miasto ekologiczne", 11.1992, Ełk, Urząd Miasta w Ełku (referat).
 • A.2.4. 43 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 09.1994, Lublin, PTG, UMCS Lublin (referat, poster).
 • A.2.5. Konferencja "Jakość krajobrazu - jakość życia", 10.1994, Płock, Uniwersytet Warszawski, PAEK (referat, poster).
 • A.2.6. Konferencja naukowo-techniczna "Systemy informacji przestrzennej o lasach", 12.1994, Warszawa, Politechnika Warszawska.
 • A.2.7. Seminarium naukowe "Systemy informatyczne w północno-wschodniej Polsce", 05.1995, Białystok, Politechnika Białostocka, Wigierski Park Narodowy, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (referat).
 • A.2.8. Seminarium "Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej", 05.1995, Boguszów-Gorce, Uniwersytet Wrocławski, PAEK (referat).
 • A.2.9. Konferencja "Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju", 10.1995, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, PAEK (2 referaty, poster).
 • A.2.10. Konferencja "GIS dla obszarów chronionych", 11.1995, Kraków, Pracownia GIS Uniwersytetu Jagiellońskiego (referat).
 • A.2.11. „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych”, 16-18.05.1996, Gdańsk - Starbienino, KGFiKŚ Uniwersytetu Gdańskiego, PAEK, (organizacja, 2 postery).
 • A.2.12. „Problemy kształtowania środowiska obszarów wiejskich”, 20-22.06.1996, Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (referat).
 • A.2.13. „Badania naukowe w Parkach krajobrazowych”, 28.09.1996, Schodno, Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku (referat).
 • A.2.14. „Systemy informacji geograficznej - GIS w praktyce”, 14-15.11.1996, Kraków, Centrum Promocji Informatyki.
 • A.2.15. „Monitoring i indykacja w ochronie przyrody”, 4-6.04.1997, Łagów, Lubuski Klub Przyrodników (referat, poster).
 • A.2.16. „Przemiany krajobrazu naturalnego Polski środkowej”, 30-31.05.1997, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (poster).
 • A.2.17. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Monitoring podstawą obiektywnej oceny jakości środowiska”, 20.06.1997, Borucino, Zakład Klimatologii Uniwersytetu Gdańskiego (referat).
 • A.2.18. „Infobazy ‘97. Bazy danych dla nauki”, 23-25.06.1997, Gdańsk, Politechnika Gdańska, InstytutOceanologii PAN, Centrum Informatyczne TASK. Konferencja pod patronatem Komitetu BadańNaukowych (referat).
 • A.2.19. 46 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18-21.09.1997, Rynia, Oddz. Akademicki PTG, IGiPZ PAN, WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego (referat, poster).
 • A.2.20. „Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym”, 11, 1997, Poznań, Instytut Geografii Fizycznej UAM, Komisja Kartograficzna PTG (referat, poster).
 • A.2.21. „Plany ochrony przyrody”, 17-19.04. 1998, Łagów, Lubuski Klub Przyrodników (referat).
 • A.2.22. „Systemy Informacji Geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego”, 21-23.05. 1998, Gdańsk - Starbienino, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (organizacja, referat).
 • A.2.23. Seminarium „Bazy danych o środowisku przyrodniczym”, 5.06.1998, Warszawa, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Państwowy Instytut Geologiczny (referat).
 • A.2.24. Konferencja i Targi „EKOKADRY”98. Metodyczna i organizacyjna aktywizacja kadr ochrony środowiska”, 16-17.09. 1998, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (referat, poster).
 • A.2.25. Konferencja limnologiczna „Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior”, 28-29.09. 1998, Borucino, Zakład Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • A.2.26. Konferencja „Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego”, 15-16.10. 1998, Poznań - Puszczykowo, Katedra Geografii Turyzmu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu.
 • A.2.27. Seminarium „Problemy lokalnej ochrony przyrody”, 9-10.11.1998, Łagów, Lubuski Klub Przyrodników (referat).
 • A.2.28. Konferencja „Krajowa strategia różnorodności biologicznej i ochrony różnorodności”, 12.11. 1998, Warszawa, Polska Akademia Nauk, Komitet Naukowy „Człowiek i środowisko”.
 • A.2.29. Seminarium geoekologiczne „Metody inwentaryzacji przyrodniczej”, 27-28.11. 1998, Łódź, Kat. Geogr. Fizycznej Kompleksowej, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Ochrony Środowiska PAN (referat, poster).
 • A.2.30. „Metody budowy lokalnych programów ekorozwoju”, 14-16.12. 1998, Starbienino, Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wschodniopomorski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju (referat).
 • A.2.31. Seminarium Naukowe „Systemy informacji przestrzennej. Automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów, 5-6.03.1999, Wrocław, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Akademia Rolnicza, Katedra Geodezji i Fotogrametrii (referat).
 • A.2.32. I Konferencja Użytkowników Oprogramowania MapInfo, 22.03.1999, Warszawa, IMAGIS (referat).
 • A.2.33. Konferencja „Dynamika przyrody a jej ochrona”, 9-11.04. 1999, Łagów, Lubuski Klub Przyrodników.
 • A.2.34. Seminarium „Problematyka przyrodnicza w ustaleniach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin”, 17-18.06.1999, Bobrowiec k. Piaseczna, Sekcja Fizjografii Towarzystwa Urbanistów Polskich (referat).
 • A.2.35. Seminarium „Problemy lokalnej ochrony przyrody”, 18-19.10.1999, Łagów, Lubuski Klub Przyrodników (referat).
 • A.2.36. Konferencja „100 pytań do rządu i negocjatorów, dotyczących problemów ochrony środowiska w procesie integracji europejskiej”, 22-24.10.1999, Jachranka, Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
 • A.2.37. Warsztaty „Tworzenie i wdrażanie Lokalnej Agendy 21”, 10-12.12.1999, Starbienino, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodniopomorski (współorganizacja, referat).
 • A.2.38. Konferencja „Metody ochrony populacji i gatunków zagrożonych wyginięciem”, 5-7. 05.2000, Łagów, Lubuski Klub Przyrodników (referat).
 • A.2.39. „Granice krajobrazowe – podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne”, 25-26.05.2000, Poznań, AWF Poznań, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (referat).
 • A.2.40. Konferencja naukowa „Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim”, 9-10.06.2000, Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo Naukowe (poster).
 • A.2.41. Konferencja „Zrównoważony rozwój w programach edukacyjnych reformowanej szkoły”,12-14.08. 2000, Starbienino, Polski Klub Ekologiczny (referat).
 • A.2.42. Konferencja „Założenia i teorie ekologii krajobrazu w ekorozwoju”, 7-9.09.2000, Bydgoszcz – Tleń, Akademia Bydgoska, Katedra Geografii, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (referat).
 • A.2.43. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia”, 20-23.09.2000, Szklarska Poręba, Oddział Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski (referat).
 • A.2.44. Konferencja „Dostęp do informacji o środowisku – możliwości i wyzwania”, 24-25.11.2000, Poznań – Kiekrz, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski (referat).
 • A.2.45. XXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Kartografia Polska u progu XXI wieku”, 8-9.12.2000, Warszawa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 • A.2.46. Seminarium „NATURA 2000 w Polsce”, 22-23.03.2001, Dębe, Ministerstwo Środowiska, Dep. Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu.
 • A.2.47. Konferencja „Dokąd zmierza ochrona przyrody?”, 30.03-01.04.2001, Łagów, Lubuski Klub Przyrodników (referat).
 • A.2.48. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie”, 17-18.05.2001, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (referat).
 • A.2.49. Konferencja naukowa "Park krajobrazowy - i co dalej?", 20-22.09.2001, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (referat, prowadzenie sesji).
 • A.2.50. Konferencja naukowa "Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji zdrowotnej oraz systemu bezpieczeństwa i usług medycznych w województwie pomorskim", 27.09.2001, Gdynia, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego.
 • A.2.51. Konferencja "Problemy etyczne społeczeństwa zrównoważonego rozwoju w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", 27.10. 2001, Gdańsk, Polski Klub Ekologiczny (referat).
 • A.2.52. Konferencja i warsztaty szkoleniowe "Dostosowywanie polskiego prawa ochrony środowiska do wymogów obowiązujących w UE", 13-14.12.2001, Wrocław, Centrum Prawa Ekologicznego.
 • A.2.53. Konferencja "Integracja ochrony przyrody z polityką rolną", 16.01.2002, Warszawa WWF, IUCN Poland, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • A.2.54. Konferencja „Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody”, 05-07.04.2002, Łagów, Lubuski Klub Przyrodników (referat).
 • A.2.55. Konferencja Naukowa „Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju”, 14-15.05.2002, Boszkowo, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (referat).
 • A.2.56. Konferencja „Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody jako instrument lokalnego ekorozwoju” i szkolenie „Przepisy w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska w rolnictwie, ochrony zwierząt i biotechnologii – prawo Unii Europejskiej a regulacje krajowe”, 03-05.06.2002, Osieczany k. Myślenic, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, Towarzystwo na Rzecz Ziemi (referat).
 • A.2.57. Konferencja Naukowa „Krajobraz – Turystyka – Ekologia”, 06-08.06.2002, Leszno – Boszkowo, Instytut Turystyki PWSZ w Lesznie, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, AWF Poznań (referat).
 • A.2.58. Konferencja Naukowa „Powódź w Gdańsku 2001”, 14.06.2002, Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział V Nauk o Ziemi (referat).
 • A.2.59. Ogólnopolska Konferencja „Parki krajobrazowe w Polsce – 25 lat funkcjonowania”, 26-28.06. 2002, Łódź, Uniwersytet Łódzki (referat).
 • A.2.60. Konferencja „Udział społeczności lokalnych w ochronie i użytkowaniu dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w myśl zasad Lokalnej Agendy XXI, 29-30.08. 2002, Starbienino, Polski Klub Ekologiczny (referat, współorganizacja, prowadzenie).
 • A.2.61. Ogólnopolska konferencja „Edukacja ekologiczna i ochrona różnorodności biologicznej w gminie”, 3-4.10.2002, Rosnowo k. Koszalina, Stowarzyszenie „Zielone Pomorze” (referat, prowadzenie sesji).
 • A.2.62. Konferencja „Informacja geoprzestrzenna. Kluczowy zasób planowania przestrzennego”, 13-14.01.2003, Warszawa, Centre of Excellence for Geographical Information for Spatial Management, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (referat).
 • A.2.63. Konferencja „Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni”, 25-27.04.2003, Łagów, Klub Przyrodników (referat).
 • A.2.64. Seminarium „Ochrona przyrody na poziomie lokalnym w kontekście przystąpienia Polski do UE – nowe wyzwania, szanse i zagrożenia dla polskiej przyrody, 07-09.05.2003, Osieczany k. Myślenic, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi (referat).
 • A.2.65. Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia PAEK „Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, 22-24.05.2003, Starbienino, Uniwersytet Gdański, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (organizacja, referat).
 • A.2.66. 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Śląsk Opolski – geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej”, 27-30.08.2003, Opole, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Opolski (2 referaty).
 • A.2.67. Konferencja naukowa „Rola regionalnych i lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego w dążeniu do Unii Europejskiej”, 10-12.09.2003, Kazimierz Dolny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Handlowa (referat).
 • A.2.68. V Konferencja „Bory Tucholskie – Ochrona Biosfery”, 30.09-2.10.2003, Charzykowy, Uniwersytet Łódzki, Instytut Biofizyki (referat, prowadzenie sesji).
 • A.2.69. Konferencja „Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – zalety i ograniczenia koncepcji”, 23-25.10.2003, Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (referat, przewodniczenie sesji).
B. Udział w konferencjach i seminariach po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

B.1. Międzynarodowych
 • B.1.1.10th EC GI&GIS Workshop „ESDI: State of the Art”, 22-25.06.2004, Warszawa, European Commission Joint Research Centre, IGPiM, IGiK.
 • B.1.2. International Conference “Society, Economy, Environment – Towards the Sustainable City”, 12- 14.09.2004, Gdańsk, RECOURSE, University of Gdańsk, Regional Studies Association (referat).
 • B.1.3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Problemy rozwoju regionalnego na Ukrainie i w Polsce”, 23-25.05.2005, Lwów – Brzuchowice, Krajowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej (referat).
 • B.1.4. 2nd International Social Geography Workshop „Enhancing Urban Governance”, 22- 24.09.2005, Gdańsk-Gdynia-Sopot, RECOURSE, University of Gdańsk, Dept.of Economic Geography (referat).
 • B.1.5. Polsko-ukraińskie seminarium nt. “Społeczne i ekonomiczne konsekwencje procesów transformacji w Polsce i na Ukrainie”, 05-07.05.2006, Gdynia, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego (referat).
 • B.1.6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Regionalna współpraca transgraniczna w krajach Europy środkowej i wschodniej – bilans dokonań, 21-24.05.2006, Arłamów, IGiPZ PAN Warszawa, Uniwersytet Rzeszowski, Komisja Geografii Komunikacji PTG (referat).
 • B.1.7. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie”, 19-20.10.2006, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Ochrony Środowiska (referat, prowadzenie sesji).
 • B.1.8. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe”, 15-16.03.2007, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Ochrony Środowiska (2 referaty, prowadzenie sesji).
 • B.1.9. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Demokratyczne standardy profesjonalnego nauczania w działalności służby cywilnej – teoria i praktyka”, 21-22.03.2007, Lwów – Brzuchowice, Krajowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej (referat, prowadzenie sesji).
 • B.1.10. Międzynarodowa Konferencja „Klasyfikacja krajobrazu – teoria i praktyka”, 15-17.03.2007, Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (referat).
 • B.1.11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Podsumowanie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska”, 14.12.2007, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Ochrony Środowiska (referat, prowadzenie sesji).
 • B.1.12. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Demokratyczne standardy zarządzania i administracji publicznej”, 4.04.2008, Lwów – Brzuchowice, Krajowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej (referat na sesji plenarnej).
 • B.1.13. „Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie środkowo-wschodniej”, 23-25.04.2008, Ustka, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii (referat, prowadzenie sesji).
 • B.1.14. Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej GreenPower, 19-20.05.2009, Poznań, PIGEO (referat zamawiany).
 • B.1.15. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju”, 8-12.06.2009, Białystok – Grodno, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwers. Państwowy im. Janka Kupały w Grodnie (referat zamawiany).
 • B.1.16. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Jak wygrać na efektywności? 27-28.10.2009, Warszawa.
 • B.1.17. Ukraińsko-polskie seminarium naukowo-wdrożeniowe „Aktualne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego: polskie doświadczenia dla Ukrainy, 16-18.05.2010, Lwów – Brzuchowice, Krajowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej (referat).
 • B.1.18. Polsko-Ukraińska Naukowa Konferencja Bilateralna „Koncepcja krajobrazu i jej zastosowania w turystyce”, 15-16.09.2010, Symferopol, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (referat, prowadzenie sesji).
 • B.1.19. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka przestrzenna społeczeństwu”, 18-19.11. 2010, Poznań, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu (referat, prowadzenie panelu dyskusyjnego „Konflikty przestrzenne i środowiskowe w gospodarce przestrzennej”).
 • B.1.20. XI Międzynarodowy Kongres Naukowy „Zadania i funkcje administracji publicznej”, 24.03.2011, Charków, Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy – Instytut Regionalny w Charkowie.
 • B.1.21. Urban Sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania, 2-3.06.2011, Sopot, Krajowy Punkt Kontaktowy Urbact II.
 • B.1.22. International Conference „Four Dimensions of Landscape”, 15-17.09.2011, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (referat, prowadzenie sesji).
 • B.1.23. IALE Europe 2nd Symposium „Implementation of Landscape Ecological Knowledge in European Urban Practice”, 20-22.09.2011, Laufen, Universitat Salzburg, IALE Europe (poster).
 • B.1.24. Międzynarodowa konferencja „Współpraca polsko-ukraińska w kontekście eurointegracyjnych aspiracji Ukrainy: aktualne problemy i wyzwania” 7-8.11.2011, Lwów – Brzuchowice, Krajowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej (referat).
 • B.1.25. Twelfth International Conference on Current Issues of Sustainable Development Governance and Institutional Change, 18-20.03.2012, Opole, Opole University, Faculty of Economics (członek komitetu naukowego, referat).
 • B.1.26. Międzynarodowa konferencja krajobrazowa „Zarządzanie systemami krajobrazowymi”, 24-26.05.2012, Zwierzyniec, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (referat).
 • B.1.27. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich „Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej”, 21-22.06.2012, Ełk, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej UWM w Olsztynie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komisja Obszarów Wiejskich PTG (referat).
B.2. Krajowych
 • B.2.1. Konferencja „Natura 3000 czyli przyszłość europejskiej ochrony przyrody”, 02-04.04.2004, Łagów, Klub Przyrodników (referat).
 • B.2.2. Seminarium „Metody sporządzania opracowań ekofizjograficznych – wytyczne do ocen środowiskowych, 13-14.05.2004, Warszawa, Zakład Studiów Krajobrazowych SGGW, Sekcja Fizjografii TUP (referat).
 • B.2.3. 53 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej”, 24-27.06.2004, Lublin, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski, Instytut Nauk o Ziemi UMCS (referat).
 • B.2.4. Konferencja „Zrównoważony rozwój powiatu ełckiego i miasta Niemenczyn”, 6-7.07.2004, Ełk, Starostwo Powiatowe w Ełku (2 referaty, przewodniczenie sesji).
 • B.2.5. Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce, 16-18.09.2004, Janów Lubelski, Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN i in. (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.6. Seminarium „System ocen oddziaływania na środowisko a Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000”, 21-22.09.2004, Dębe, Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody (referat).
 • B.2.7. Konferencja „Perspektywy ochrony przyrody w Polsce”, 11.02.2005, Polski Komitet IUCN, Ministerstwo Środowiska, Warszawa (referat).
 • B.2.8. Konferencja „Ochrona przyrody wobec inwestycji”, 01-03.04.2005, Łagów, Klub Przyrodników (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.9. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych „Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, 02-04.06. 2005, Pińczów – Busko Zdrój, Uniwersytet Warszawski, Akademia Świętokrzyska, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (prowadzenie sesji).
 • B.2.10. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża”, 9-11.06.2005, Szczecin – Świnoujście, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Szczeciński, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.11. Konferencja Naukowa „Konflikty człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce”, 16-17.06.2005, Sosnowiec – Ojców, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Ojcowski Park Narodowy (referat).
 • B.2.12. Konferencja Naukowa „Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu – studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania geokompleksów naturalnych i zurbanizowanych”, 15-17.09.2005, Bielice, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.13. II Seminarium „Partnerstwo na Rzecz Turystyki”, 20.09.2005, Ełk, Starostwo Powiatowe w Ełku, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (referat).
 • B.2.14. Seminarium „Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej”, 19.10.2005, Poznań, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (referat).
 • B.2.15. Konferencja „Europa Bałtycka regionem przyszłości”, 18.05.2006, Gdynia, Uniwersytet Gdański, ELEC Polska (prowadzenie sesji).
 • B.2.16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona”, 1-3.06.2006, Kazimierz Dolny, Zakład Ochrony Środowiska UMCS Lublin, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, PTG Oddział Lubelski (referat).
 • B.2.17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce”, 29- 30.06.2006, Wrocław, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu (referat).
 • B.2.18. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Idee praktyczne i uniwersalizm geografii”, 14-17.09.2006, Toruń, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii UMK w Toruniu, IGiPZ PAN im. St.Leszczyckiego, Komitet Nauk Geograficznych PAN (referat).
 • B.2.19. Konferencja Naukowa „Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym i strategicznym”, 21-24.09.2006, Gdańsk – Sobieszewo, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii, Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN (organizacja, referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach Natura 2000 w Polsce”, 6-8.10.2006, Puławy, Akademia Rolnicza w Lublinie (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.21. Konferencja „Zarządzanie zasobami przyrodniczymi”, 13-15.04.2007, Łagów Lubuski, Klub Przyrodników (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.22. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Nauki geograficzne w badaniach regionalnych”, 29-31.08. 2007, Kielce.
 • B.2.23. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ekologia krajobrazu – perspektywy badawcze i utylitarne”, 11-14.09.2007, Bukowina Tatrzańska, Inst. Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.24. VIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Komunikacja w edukacji przyrodniczej – aspekty lingwistyczne, matematyczne, informatyczne i środowiskowe”, 22-23.09.2007, Gdańsk, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Gdański, CODN (prowadzenie obrad).
 • B.2.25. Konferencja naukowa „Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią”, 11-12.10.2007, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.26. Konferencja „Rozwój zrównoważony na szczeblu lokalnym. Aspekty przyrodnicze, społeczne i przestrzenne”, 9.11.2007, Gniewino, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-pomorski, Urząd Gminy Gniewino (referat).
 • B.2.27. Konferencja „Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym”, 29-30.11.2007, Kraków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.28. I Ogólnopolska Konferencja „Prawo ochrony przyrody – stan aktualny, problemy, perspektywy”, 25-26.04.2008, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ochrony Przyrody, Zakład Prawa Ochrony Środowiska (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.29. IV Forum Geografów Polskich „Studia regionalne a rozwój regionalny”, 29-30.05.2008, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • B.2.30. Seminarium „Monitoring równowagi krajobrazu”, 9-11.06.2008, Chociwle k. Bobolic, Uniwersytet Gdański, PAEK, KPZK PAN (organizacja, referat).
 • B.2.31. Ogólnopolska konferencja naukowa „System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych”, 16-17.06.2008, Łódź, KPZK PAN, TUP, oddz. w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (członek komitetu naukowego, referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.32. Ogólnopolska konferencja naukowa „Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowanie, 18-21.06.2008, Janów Lubelski, PAEK, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, PAN – oddz. w Lublinie (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.33. Ogólnopolska konferencja „Krajobrazy Polski – nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykładzie Opolskich Parków Krajobrazowych, 3-5.09.2008, Góra Św. Anny, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych (zamawiany referat inauguracyjny).
 • B.2.34. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Rozwój obszarów przyrodniczo cennych”, 11-13.09. 2008, Białowieża, PTG (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.35. Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy środowiska przyrodniczego miast i terenów poprzemysłowych”, 18-19.09.2008, Poznań, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, PAEK (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.36. Ogólnopolska konferencja naukowa związana z jubileuszem 50-lecia KPZK PAN „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy”, 25-26.09.2008, Jachranka, KPZK PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (referat zamawiany).
 • B.2.37. Konferencja „Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce”, 20-22.11.2008, Białowieża, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk (referat zamawiany, prowadzenie sesji podsumowującej).
 • B.2.38. Konferencja „Czy udaje się nam powstrzymywać degradację przyrody?”, 17-19.04.2009, Łagów Lubuski, Klub Przyrodników (referat).
 • B.2.39. Seminarium „Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad rozwoju zrównoważonego i wymogów ochrony środowiska”, 23.04.2009, KPZK PAN, Warszawa (organizacja, referat, prowadzenie).
 • B.2.40. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej w świetle procesów integracji europejskiej”, 20-22.05.2009, Leśna/Zamek Czocha, Uniwersytet Wrocławski, PAEK, KPZK PAN (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.41. Seminarium Rady Partnerstwa Dla Bałtyku „Wpływ turystyki na środowisko nadmorskie”, 6.07.2009, Gdynia, Eko-Unia, Fundacja Nasza Ziemia (referat zamawiany).
 • B.2.42. Międzyuczelniana konferencja naukowa „Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu?” Panel III. Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Krajobrazy przeszłości i ich współczesna transformacja, 17-19.09.2009, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.43. II Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne”, 21-22.09.2009, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej (referat).
 • B.2.44. Konferencja Naukowa Zrównoważony Rozwój II, 24.10.2009, Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo naukowe (referat).
 • B.2.45. Konferencja „Ochrona bierna – przeszłość czy przyszłość ochrony przyrody?”, 9-11.04.2010, Łagów Lubuski, Klub Przyrodników (referat).
 • B.2.46. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, 20-22.05.2010, Biała Podlaska, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.47. Ogólnopolska konferencja naukowa „System planowania przestrzennego i jego rola w systemie zarządzania strategicznego”, 30.09-1.10.2010, Kazimierz Dolny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • B.2.48. Konferencja „Woda a ochrony przyrody”, 7-10.04.2011, Łagów Lubuski, Klub Przyrodników (referat).
 • B.2.49. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski”, 11-13.04.2011, Borne Sulinowo, Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Zakład Geoekologii, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie (referat).
 • B.2.50. Ogólnopolska konferencja naukowa „Geoparki – Georóżnorodność – Geoturystyka”, 6-8.06.2011, Lublin, Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o Ziemi UMCS (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.51. „Delta Wisły – przeszłość, teraźniejszość, wyzwania rozwojowe”, 21.06.2011, Nowy Dwór Gdański, KPZK PAN, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Klub Nowodworski (referat zamawiany).
 • B.2.52. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych – uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne, 27-29.06.2011, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (referat).
 • B.2.53. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody analizy środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej”, 18-19.11.2011, Warszawa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Sekcja Fizjografii (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.54. Konferencja „Ocena oddziaływania na środowisko energetyki wiatrowej”, 17.01.2012, PIGEO, Warszawa (zamawiany udział w dyskusji panelowej).
 • B.2.55. Konferencja „Obszary chronione w gminie: przeszkody we wzroście gospodarczym czy szanse na rozwój zrównoważony?”, 29.03.2012, Instytut Badania Ssaków PAN, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (referat).
 • B.2.56. Seminarium „Cele w ochronie przyrody”, 20-22.04.2012, Łagów, Klub Przyrodników (referat, prowadzenie sesji).
 • B.2.57. Konferencja „Krajobrazy zurbanizowane. Podsumowanie Roku Krajobrazów Pomorza 2012”, 3-4.12.2012, Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (referat).
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1502361 Unikalnych wizyt Administratorzy strony