Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGLuty 25 2024 08:25:03
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Barbara Korwel Lejkowska - publikacje
Publikacje

Książki i rozdziały w książkach

 • Kistowski M., Korwel-Lejkowska B., Witkiewicz M., 2005, Problemy zagospodarowania i ruchu turystycznego w strefie nadmorskiej na przykładzie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Wyd. Bernardinum, Pelplin.
 • Kistowski M., Korwel-Lejkowska B., 2005, Reprezentatywność środowiska przyrodniczego zlewni górnej Raduni dla młodoglacjalnego krajobrazu Pomorza, Badania Limnologiczne, t. 3, s.33-57.
 • Kistowski M., Korwel-Lejkowska B.(red.), 2007, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XIX, Gdańsk.
Studia i artykuły
 • Korwel B., 2003, Problemy delimitacji i ochrony obszarów Natura 2000 na przykładzie Specjalnego Obszaru Ochrony Jeziora Raduńsko-Ostrzyckie na Pojezierzu Kaszubskim, Przegląd Przyrodniczy t. XIV z.1-2, s.163-171.
 • Korwel B., Kistowski M., 2004, Struktura krajobrazu terenów młodoglacjalnych w ujęciu koncepcji matryc, płatów i korytarzy – studium metodologiczne na przykładzie centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, Problemy Ekologii Krajobrazu t. XIV, s.93-102.
 • Kistowski M., Korwel-Lejkowska B., 2005, Problemy metodyczne i proceduralne sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko do projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw na tle dotychczasowych doświadczeń polskich, Problemy Ocen Środowiskowych, 1(28), s.42-53.
 • Kistowski M., Korwel-Lejkowska B., 2005, Wpływ istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na środowisko przyrodnicze i krajobraz, [w:] Dutkowski M. (red), Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna, Szczecin, s.107-111.
 • Korwel-Lejkowska B., 2005, Próba oceny przemian struktury krajobrazu gminy Pruszcz Gdański w latach 1985-2000 w świetle uwarunkowań przyrodniczych, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVII, s.131-139.
 • Kistowski M., Lipińska B., Korwel-Lejkowska B., 2006, Walory, zagrożenia i propozycje ochrony zasobów krajobrazowych województwa pomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiejskiego Obszaru Metropolitarnego) [w:] Czochański J., Kistowski M. (red.), Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Korwel-Lejkowska B., 2006, Propozycja metody oceny zmian krajobrazu spowodowanych rozprzestrzenianiem się miasta i jej zastosowanie w południowej części aglomeracji trójmiejskiej [w:] Kozłowski S. (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast, Studia nad zrównoważonym rozwojem Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, t. II, s.283-294.
 • Korwel-Lejkowska B., 2006, Propozycja waloryzacji zasobów krajobrazowych województwa pomorskiego, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, s.87-96.
 • Kistowski M., Korwel-Lejkowska B., 2009, Zmiany w systemie przyrodniczym metropolii trójmiejskiej (stan i wskazania dla przyszłego rozwoju) [w:] Markowski T., Drzazga D. (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, Studia KPZK PAN, T.CXXIII, Warszawa, s.124-140.
 • Kopeć A., Korwel-Lejkowska B., 2013, Analysis of the Suitability for Development in Regards to the Landscape Units of Lands Designated for Housing in the Local Plan of the Rural Commune of Pruszcz Gdański, TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN, 10, s.170–184.
 • Korwel-Lejkowska B., 2014, Rozwój przestrzenny terenów zabudowanych w południowej części aglomeracji trójmiejskiej na przełomie XX i XXI wieku, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXXVII, s.41-49.
 • Szlachetko J., Korwel-Lejkowska B., 2015, Opracowanie ekofizjograficzne w planowaniu przestrzennym jako przesłanka zrównoważonego rozwoju, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3656 PRAWO CCCXVIII Wrocław, s.95-103.
 • Korwel-Lejkowska B., Zawadzka A.K., 2015, Szklane domy. Identyfikacja i charakterystyka obiektów budowlanych, mogących być przyczyną kolizji ptaków z elementami szklanymi tych obiektów, położonych w centrum aglomeracji Trójmiasta, Problemy Ekologii Krajobrazu, t XXXIX, s.103-110
 • Korwel-Lejkowska B., 2016, Analiza zmian wybranych elementów struktury krajobrazu wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego w pierwszej dekadzie XXI w. jako efekt suburbanizacji, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XLI, s.107-118.
 • Korwel-Lejkowska B., 2016, Analiza wybranych zagrożeń rozwoju osadnictwa w gminach województwa pomorskiego w kontekście rozwoju zrównoważonego, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XLII, s.87-100
 • Korwel-Lejkowska B., Topa E., 2017, Dostępność parków miejskich, jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna t. 37, UAM, Poznań, s.61-73
 • Czochański J.T., Zawadzka A.K., Korwel-Lejkowska B., 2017, Zagubieni wśród „parków”, Metropolitan Przegląd Naukowy, 2(8)/2017, s.90-101
 • Korwel-Lejkowska B., Czochański J.T., 2017, Stan, znaczenie i zagrożenia terenów zieleni w metropolii i jej otoczeniu, Metropolitan Przegląd Naukowy, 2(8)/2017, s.58-67.
 • Korwel-Lejkowska B., Nadratowska M., 2018, Przekształcenia struktury użytkowania ziemi w wybranych sołectwach gminy Szemud w latach 1985–2012, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XLVI, s.45-60.
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1502334 Unikalnych wizyt Administratorzy strony