Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGLuty 25 2024 10:40:03
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Jarosław Czochański - publikacje

REDAKCJA I AUTORSTWO MONOGRAFII:
 • Czochański J.T., Borowiak D. (red.), 2000, Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss.362.
 • Czochański J.T. (red.), 2001, Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ss.203.
 • Parteka T., Czochański J.T. (red.), 2003, Systemy Informacji Przestrzennej w planowaniu i rozwoju regionalnym, Biuletyn KPZK PAN, z.206, Warszawa, ss.216.
 • Czochański J. i Kistowski M. (red.), 2006, Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego; Ser. Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk,
 • Czochański J.T., Hałuzo M., Kubicz G., Wojcieszyk H., 2006, Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, ss. 268,
 • Czochański J., Lemańczyk J., 2007, Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Woj. Biuro Planowania Przestrz. w Słupsku, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP, Słupsk – Gdańsk,
 • ARTYKUŁY O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM:
 • Białoś M., Czochański J., 1995, Perspectives on recreational use of protected areas in Poland and preservation of their values (w:) Studies in the Theory of Physical Education and Sport, Research Yearbook, Vol. II.
 • Czochański J., 2000, Monitoring of a spatial situation of the VI TINA Corridor development zone using a GIS system (w:) Szydarowski W. (ed.) Development Zone of the VI TINA Corridor, City Hall of Gdynia, s. 286-298.
 • Czochański J., Rudzińska A., 2002, Geographic Information System for the Pomeranian Region as an Integration Platform and Monitoring in Information and Regional Development (w:) GIS Odyssey 2002 – Geographical Information Systems, Zagreb, Croatia, s. 525-535.
 • Czochański J., 2003, A Concept on Geographic Information System for the development zone of the Via Hanseatica Transport Corridor as a tool for data collection and exchange as well as a support for study analyses and monitoring procedures (w:) T.Parteka, W.Szydarowski (eds.) South Baltic Development Zone in the competitiveness of the coastal regions, Office of the Pomeranian Region, British Ambassy, Gdańsk, s.125-135.
 • Czochański J., Staszek W., 2003, Concept of Regional Geographic Information System – Resources, Effectiveness and Use (w:) Gajos M., Myga-Piątek U. (eds.) Geographical Information Systems, Interdisciplinary Aspects, University of Silesia, Surveyor of the Polish Geodesy, Hrvatski Informaticki Zbor, Sosnowiec – Zagreb, s.87-98.
 • Czochański J., Czochańska M., 2005, Lexikonteil der EEO - Enzyklopädie des Europäischen Ostens, Redaktion der EEO Universität Klagenfurt, Österreich (10 haseł).
 • Czochański J.T., 2006, Development Processes and Spatial Changes Monitoring as an Instrument of Regional Management /w:/ Myron Lesechko, Tomasz Michalski (red.) Theoretical Aspects of Regional Development in Ukraine and Poland, Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, Lviv, ss.87-101;
 • Czochański J.T. , 2006, IT technologies and systems as factors contributing to developing integration and co-operation in the Baltic Sea Region, /w:/ Baltic Europe from idea to reality, edit. by T.Palmowski, UG, Gdynia – Pelplin, ss. 136-147
 • Czochański J.T., 2010, The Organisation of Monitoring and Management in Regional Development, /in:/ Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership, Part I., P.Churski, W.Ratajczak (Edit.), Studia Regionalia Vol. 27, Polish Academy of Sciences, Warsaw, ss. 265-276;
 • A.Golędzinowska, J.Czochański, 2011, ICT-Supported Spatial Identification of Natural and Cultural Values as a Tool in Development Policies, /In:/ The Future with GIS, Davorin Kereković (Edit.), Hrvatski Informatički Zbor - GIS Forum, Zagreb, Croatia, ss. 189-197;
 • Czochański J., Zaucha J., 2012, Spatial information as an integration tool in spatial planning: the example of national, regional and local level planning in Poland, /in:/ Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development, (ed. by T.Michalski and A. Radchenko), Kharkiv,Univ. of Gdańsk, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Publ. Hous “ADNDU”, pp. 36-52.
  ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O ZASIĘGU KRAJOWYM:
 • Czochański J., 1986, Najpiękniejsze góry Dolomity, Poznaj Świat, nr 2.
 • Czochański J., 1987, Dolomity, Czasopismo Geograficzne, z.4.
 • Czochański J., 1988, Taternictwo a ochrona przyrody, Taternik, nr 1.
 • Czochański J., 1989, Meteora, Poznaj Świat, nr 9.
 • Czochański J., 1989, Co będzie z Tatrami ?, Przyroda Polska, nr 10-11.
 • Czochański J., 1991, Degradacja środowiska przyrodniczego TPN pod wpływem działalności turystyczno-sportowej, Czasopismo Geograficzne, z. 3-4.
 • Czochański J., 1991, Park Natury Frankiche Schweitz, Przyroda Polska, nr 8.
 • Białoś M., Czochański J., 1993, Analiza przyrodniczych obszarów chronionych w sytuacji konfliktu funkcji ochronnej z rekreacyjną, Rocznik Naukowy, T.II, AWF Gdańsk.
 • Czochański J., 1993, Badania ruchu turystycznego w Tatrach Zachodnich, Tatry, nr 4.
 • Czochański J., 1994, Cyfrowe bazy danych geograficznych - nowe narzędzie zarządzania przestrzenią, Przegląd Przem., nr 5.
 • Czochański J., 1998, Zagadnienia granic i terytorialności systemów przyrodniczych a koncepcja ich określania w systemach rekreacyjnych, Rocznik Fizycznogeograficzny Uniw. Gdańskiego, t. II, s.59-77.
 • Czochański J., 1999, Internet jako źródło dezinformacji o ochronie przyrody, Kwartalnik Geograficzny, nr1(9), s. 88-90.
 • Czochański J., 1999, Rozwój obszarów chronionych w Polsce i ich wykorzystanie rekreacyjne, Kwartalnik Geograficzny, nr3 (11), s.79-84.
 • Czochański J., 2003, Geograficzne Systemy Informacyjne – zbieżność myśli i rozbieżność używanych pojęć (w:) Systemy Informacji Przestrzennej w planowaniu i rozwoju regionalnym, praca zbior. pod red. T.Parteki i J.T.Czochańskiego, Biuletyn KPZK PAN, z.206, Warszawa, s.131-138.
 • Czochański J., 2003, System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagania samorządu w rozwoju regionalnym (w:) Systemy Informacji Przestrzennej w planowaniu i rozwoju regionalnym, praca zbior. pod red. T.Parteki i J.T.Czochańskiego, Biuletyn KPZK PAN, z.206, Warszawa, s.33-61.
 • Kaczmarek K., Czochański J., 2003, Realizacja wojewódzkich Systemów Informacji Przestrzennej w Polsce – wybrane przykłady i zagadnienia (w:) Systemy Informacji Przestrzennej w planowaniu i rozwoju regionalnym, praca zbior. pod red. T.Parteki i J.T.Czochańskiego, Biuletyn KPZK PAN, z.206, Warszawa, s.141-198.
 • Kaczmarek K., Czochański J., 2004, Realizacja wojewódzkich systemów informacji przestrzennej w Polsce (cz. I-VI), Geodeta – Magazyn geoinformacyjny, nr 2-7, Warszawa.
 • Czochański J., 2005, Integracja informacji przestrzennej na potrzeby planowania i współpracy międzynarodowej w regionie bałtyckim. Idea otwartego GIS., /w:/ Region bałtycki w nowej Europie, pod red. T.Parteki, J.Szlachty, W.Szydarowskiego, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, Z. 217, ss. 178 – 201;
 • Parteka T., Czochański J., 2005, Monitorowanie programowania i zmian w przestrzeni jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, /w:/ Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, pod red. T.Czyż i H.Rogackiego. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, Z. 219 , ss. 88 – 112;
 • Czochański J., 2009, Monitoring przestrzenny zintegrowanym narzędziem realizacji polityki rozwoju, /w:/ Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej, pod red. M. Kistowskiego, PAN KPZK Biuletyn, Z. 240, Warszawa, ss. 73-94;
 • Czochański J., 2005, Rozwój technologii GIS w Polsce (cz. I-III), Geodeta – Magazyn geoinformacyjny, nr 3-5, Warszawa;
 • Czochański J., 2006, GIS w rozwoju serwisów informacyjnych i dostępności IT dla administracji, Elektroniczna Administracja, Nr 4/2006, Warszawa, ss. 7-18
  ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:
 • Białoś M., Czochański J., 1987, Wpływ ruchu turystycznego na środowiska przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego, Sbornik referatu k XVII sjezdu Ceskoslovenske Geograficke Spolecnosti v Ostrave, Brno.
 • Czochański J., 1993, Rekreacyjne wykorzystanie obszarów chronionych jako element degradacji krajobrazu - na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego (w:) Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych, praca zbior. pod red. M.Pietrzaka, AWF, Poznań, s.27-30.
 • Czochański J., 1993, Rozwój i stan obecny przestrzennych form ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce, (w:)Przestrzenne formy ochrony przyrody w Polsce, Pro educatione ecologica, vol. II, Bałtycka Fundacja Edukacji Ekologicznej, Morski Instytut Rybacki, Uniwersytet Gdański, Gdynia.
 • Czochański J., 1995, Zagospodarowanie i użytkowanie rekreacyjne a ograniczenie walorów rekreacyjnych krajobrazu Tatr Polskich (w:) Jakość krajobrazu - jakość życia, Materiały z konferencji PAEK, 6-8.10.1994, Płock,
 • Czochański J., 1996, Przekształcenia morfologiczno-krajobrazowe w wyniku użytkowania turystycznego Tatrzańskiego Parku Narodowego (w:) Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Problemy ekologii krajobrazu, t.II, praca zbior. pod red. M. Kistowskiego, Uniw. Gdański, Gdańsk, s.143-144.
 • Czochański J., 1996, Turystyka piesza i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego (w:) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, T.3 Wpływ człowieka, PTPNoZ, TPN, Kraków – Zakopane.
 • Czochański J., Liśkiewicz M., Skolimowski A., Zdunek Z., 1996, Projekt i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej dla rejonu Słowińskiego Parku Narodowego (w:) Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Problemy ekologii krajobrazu, t.II, praca zbior. pod red. M. Kistowskiego, Uniw. Gdański, Gdańsk, s.214-216.
 • Czochański J., 1997, Integracja geometrycznych baz danych z bazami relacyjnymi (w:) Infobazy’97 – bazy danych dla nauki, Materiały konferencji pod patronatem KBN, CI TASK, Inst. Oceanologii PAN, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Czochański J., Kistowski M., 1997, Systemy informacji o środowisku przyrodniczym jako podstawa realizacji planów ekorozwoju (w:) Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju, WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Geoekologii, PAEK, Warszawa, s.71-79.
 • Czochański J., 1998, Zastosowanie technologii GIS dla monitorowania i badań ruchu turystycznego na obszarach chronionych (w:) Systemy Informacji Geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Problemy ekologii krajobrazu, t.IV, praca zbior. pod red. M.Kistowskiego, Uniw. Gdański, Gdańsk, s.11-17
 • Czochański J., 1999, Regionalny system rekreacyjny Tatr (kształtowanie się Terytorialnego Systemu Rekreacyjnego w warunkach przygranicznych) (w:) Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, Problemy Ekologii Krajobrazu T.V, praca zbior. pod red. M.Pietrzaka, AWF Poznań, PAEK, Poznań, s. 255-266.
 • Szczepaniak J., Czochański J., 1999, Wielko- i małoskalowe systemy informatyczne wspomagania ratownictwa ekologicznego, Materiały Konferencji „Mapy numeryczne, Ratownictwo i Zintegrowane Zarządzanie”, Bydgoszcz, s.46-61.
 • Czochański J., 2000, Tatry Polskie i ich otoczenie jako system rekreacyjny (w:) Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, praca zbior. pod red. J.Czochańskiego i D.Borowiaka, Wydawnictwo Naukowe UG, Gdańsk, s.185-206.
 • Czochański J., 2000, Diagnoza i zróżnicowanie przestrzenno-czasowe użytkowania szlaków turystycznych w TPN (w:) Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, praca zbior. pod red. J.Czochańskiego i D.Borowiaka, Wydawnictwo Naukowe UG, Gdańsk, s.207-231.
 • Czochański J., 2000, Wpływ użytkowania turystycznego na rozwój form erozyjno – denudacyjnych w otoczeniu szlaków (w:) Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, praca zbior. pod red. J. Czochańskiego i D.Borowiaka, Wydawnictwo Naukowe UG, Gdańsk, s. 331-348.
 • Czochański J., 2000, Antropocentryzm i ekocentryzm – konflikt w poglądach na wykorzystanie środowiska TPN (w:) Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, praca zbior. pod red. J. Czochańskiego i D.Borowiaka, Wydawnictwo Naukowe UG, Gdańsk, s.349 -362.
 • Czochański J., 2000, Ocena możliwości i propozycje udostępnienia turystycznego TPN w świetle prac nad realizacją planu ochrony parku (w:) Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, praca zbior. pod red. J.Czochańskiego i D.Borowiaka, Wydawnictwo Naukowe UG, Gdańsk, s. 232-241.
 • Czochański J., 2001, Znaczenie obszaru województwa w przyrodniczych powiązaniach europejskich i krajowych (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 19-22.
 • Czochański J., Hałuzo M., 2001, Warunki agroekologiczne (w:) Opracowanie ekofizjograficz-ne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 43-51.
 • Czochański J., 2001, Makrostruktura krajobrazowa i regionalizacja fizyczno-geograficzna, (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 100-109.
 • Czochański J., Buliński M., Zieliński S., 2001, Procesy w środowisku przyrodniczym (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 110-120.
 • Czochański J., 2001, Ochrona przyrody - wojewódzki system obszarów chronionych (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 123-129.
 • Czochański J., 2001, Funkcje lasów (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 130-135.
 • Czochański J., 2001, Wartości przyrodniczo-krajobrazowe i przydatność funkcjonalna przestrzeni województwa (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 136-139.
 • Czochański J., Wojcieszyk H., 2001, Województwo pomorskie na tle europejskich uwarunkowań w dziedzinie ochrony przyrody (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 140-147.
 • Czochański J., 2001, Stan antropizacji i zagrożenia środowiska (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 161-174.
 • Czochański J., Pankau F., 2001, Wstępna prognoza zmian środowiska przyrodniczego (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 175-181.
 • Czochański J., Pankau F., 2001, Wstępne określenie celów proekologicznych zagospodarowania przestrzennego województwa (w:) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, praca zbior. pod red. J.T.Czochańskiego, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, s. 182-187.
 • Czochański J., Kaczmarek K., 2001, System Informacji Przestrzennej w województwie pomorskim jako narzędzie integracji w zarządzaniu przestrzenią (w:) III Konferencja „Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako centra SIT”, materiały konferencyjne, ODGiK, SGP, Główny Geodeta Kraju, Elbląg.
 • Czochański J., 2002, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym (w:) Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia, praca zbior. pod red. Józefa Partyki, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Ojcowski Park Nar., Ojców, s. 385-404.
 • Czochański J., 2002, Zróżnicowanie zasobów i walorów przestrzeni przyrodniczej (w:) Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, praca zbior. pod red. F.Pankau, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, Gdańsk, s. 25-27.
 • Czochański J. Kaniewska M., 2002, Środowisko (w:) Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, praca zbior. pod red. F.Pankau, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, Gdańsk, s. 43-80.
 • Czochański J. Kaniewska M., Płaczkiwicz J., 2002, Gospodarka (w:) Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, praca zbior. pod red. F.Pankau, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, Gdańsk, s. 81-129.
 • Czochański J., Kaniewska M., Pankau F., 2002, Gospodarowanie przestrzenią (w:) Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, praca zbior. pod red. F.Pankau, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, Gdańsk, s. 223-256.
 • Kaczmarek K., Czochański J., 2002, Od przestrzeni do nieruchomości. SIT jako narzędzie do zarządzania województwem pomorskim (w:) IV Konferencja Geodezyjna ODGiK, Materiały konferencyjne, ODGiK, SGP, Gł. Geodeta Kraju, Elbląg, s. 152-159.
 • Czochański J., 2003, Propozycja realizacji systemu informacji przestrzennej dla strefy drogi Via Hanseatica jako narzędzia gromadzenia i wymiany danych oraz wspomagania opracowań studialnych i monitoringu (w:) Strefa rozwoju południowego Bałtyku w konkurencyjności regionów nadmorskich, praca pod red. T.Parteki i W.Szydarowskiego, Ser. Pomorskie Stud. Region., UMWP, Ambasada Brytyjska, Gdańsk, s.127-139.
 • Czochański J., Korowicki A., Makarewicz J., 2003, Waloryzacja środowiska przyrodniczego województwa pomorskiego dla celów rekreacyjno-turystycznych (w:) Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych, praca zbior. pod red. A.Korowickiego, zbiór materiałów Międzynarodowej Konferencji Naukowej, WSTiH, Gdańsk.
 • Czochański J., 2004, Elementy środowiskowe i ochrona przyrody w ponadregionalnych systemach informacji przestrzennej programów współpracy państw nadbałtyckich z udziałem województwa pomorskiego (w:) Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, praca zbior. pod red. M.Kistowskiego Problemy ekologii krajobrazu, T.XIII, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wyd. Naukowe Gdańsk - Poznań, s.121-129.
 • Czochański J., 2004, Potrzeba integracji i dystrybucji danych, jako następstwo rozwoju GIS w Polsce (w:) GIS w Praktyce – integracja systemów i zasobów danych dla informacji geoprzestrzennej w Polsce, materiały XI ogólnopolskiej konferencji GIS w praktyce, Warszawa, s.17-32.
 • Parteka T., Czochański J., 2004, Monitoring przestrzeni jako instrument rozwoju regionalnego obszarów wiejskich (w:) Rewitalizacja obszarów wiejskich Warmii i Mazur, Wyd. Uniw. Warm.-Maz., Olsztyn, s.113-133.
 • Czochański J., Korowicki A., 2004, Waloryzacja środowiska przyrodniczego województwa pomorskiego dla potrzeb rekreacji i turystyki, /w:/ Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach, red. Nauk. K.Pieńkos, AWF J.Piłsudskiego, Warszawa, ss. 170-175;
 • Czochański J., 2005, Koncepcja zachowania sieci ekologicznej w województwie pomorskim jako podstawy rozwoju przestrzennego regionu, /w:/ Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu – T.XIV, SGGW, PAEK, Warszawa, ss. 84-92;
 • Czochański J., 2006, Technologie i systemy informacyjne jako czynniki rozwoju integracji i współ-pracy w regionie Morza Bałtyckiego, /w:/ Europa Bałtycka od idei do rzeczywistości, pod red. T.Palmowskiego, Regiony Nadmorskie T.10, Bernardinum, Gdynia – Pelplin, ss. 145-157;
 • Czochański J., Golędzinowska A., 2006, Środowisko przyrodnicze i kulturowe, /w:/ Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, praca zbior. Pod red. F.Pankau, Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk ;
 • Czochański J., Golędzinowska A., Pankau F., Wojcieszyk H., Wojcieszyk K., 2006, Gospodarowanie przestrzenią, /w:/ Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, praca zbior. Pod red. F.Pankau, Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk, ss.327-375;
 • Czochański J., 2007, Dezintegracja przestrzenna w rozwoju obszaru metropolii trójmiejskiej, /w:/ Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, praca pod red. M.Kistowskiego i B.Korwel-Lejkowskiej, Ser. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XIX, PAEK, UG, Gdańsk, ss. 195-207;
 • Czochański J., 2007, Tatrzański Park Narodowy w terytorialnym systemie rekreacyjnym, /w:/ Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, pod red. J.Pociask-Karteczki, A.Matuszyka, P.Skawińskiego, Studia i Monografie Nr 46, AWF Kraków, TPN, Kraków-Zakopane, ss. 59-70;
 • Czochański J., 2009, GIS w planowaniu i zarządzaniu obszarami morskimi Bałtyku. Nowe pola zastosowań i narzędzia współpracy instytucjonalnej, /w:/ Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych. Future use of the Polish Maritime Areas for Economic and Ecological Purposes, praca pod red. J. Zauchy, M. Matczak, J. Przedrzymirskiej, Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk; ss. 255-267;
 • Czochański J., 2009, System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią, w: Ekologia Krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne, pod red. J.Balona, Ser. Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom XXIII, UJ, Kraków, ss. 97-104;
 • Czochański J., 2010, Regionalny system informacji i monitoringu przestrzeni w różnych skalach odniesienia – od regionu Morza Bałtyckiego do Pomorskiego, /w:/ Wymiar europejski Regionu Morza Bałtyckiego, pod red. T.Parteki, PAN KPZK Studia Tom CXXIX, Warszawa, ss. 139-155;
 • Czochański J., 2010, Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarach wielkich miast, jako stymulantów rozwoju i jakości życia, /w:/ Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P.Lorens i J.Martyniuk-Pęczek. Ser. Miasto.Metropolia.Region.,Wyd. Urbanista, Politechnika Gdańska, Gdańsk, ss. 128-147;
 • Czochański J., 2010, Krajobraz w systemie monitoringu planowania i rozwoju przestrzennego. Założenia do monitoringu na poziomie regionalnym, Ser. Problemy Ekologii Krajobrazu , pod red. S.Horskiej-Schwarz, Tom XXVI, Uniw. Wrocławski, PAEK, Wrocław, ss. 59-74.
  INNE PUBLIKACJE (ARTYKUŁY W PISMACH REGIONALNYCH, NOTATKI):
 • Białoś M., Czochański J., 1991, Krajobrazowe uwarunkowania rolnictwa w zlewni jeziora Druzno (w:) Morze Bałtyckie i jego Pobrzeże. Środowisko-gospodarka-społeczeństwo. Materiały 40 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG. Gdańsk 30 VIII-1 IX 1991, Uniwersytet Gdański, PTG, Gdańsk, s.74-75.
 • Czochański J., Białoś M., 1991, System obszarów chronionych zlewni Jez. Druzno (w:) Morze Bałtyckie i jego Pobrzeże. Środowisko-gospodarka-społeczeństwo. Materiały 40 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG. Gdańsk 30 VIII-1 IX 1991, Uniwersytet Gdański, PTG, Gdańsk, s.72-73.
 • Czochańska M., Czochański J., 1992, Rolnictwo ekologiczne - możliwości rozwoju na tle doświadczeń niemieckich, Gdański Biuletyn Proekologiczny, nr 5.
 • Czochański J., 1992, Rozważania nad lekturą "straszyńskiego" Biuletynu, Gdański Biuletyn Proekologiczny, nr 5.
 • Czochański J., 1992, Badania ruchu turystycznego w Tatrach Zachodnich i jego wpływu na środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego (w:) Geografia i aktualne problemy miasta Krakowa i regionu, Materiały 41 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Kraków.
 • Czochański J., Kistowski M., 1992, Problemy rekreacyjnego użytkowania strefy podmiejskiej Trójmiasta (na przykładzie rejonu jezior Kamień i Wysoka), Gdański Biuletyn Proekologiczny, nr 6, s.6-8.
 • Czochański J., 1993, Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu obszarów chronionych w Polsce, Gdański Biuletyn Proekologiczny, nr 9.
 • Czochański J., 1994, Zagrożenia polskiej fauny, Gdański Biuletyn Proekologiczny, nr 11.
 • Czochański J., 2000, Ochrona przyrody, (w:) Monitoring pomorski Społeczeństwo - Gospodarka - Przestrzeń, z. 1, Gdańsk, s. 59-67.
 • Czochański J., Kubicki M., 2000, Stan środowiska przyrodniczego, (w:) Monitoring pomorski. Społeczeństwo - Gospodarka - Przestrzeń, z. 2 (3), Gdańsk, s. 63-72.
 • Pankau F., Czochański J., 2002, Przestrzenna koncepcja ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim, (w:) Ochrona środowiska w polityce rozwoju województwa pomorskiego, Zesz. Probl. Samorząd Pomorza, Nr 4/2002, Gdańsk.
 • Czochański J., 2004, Potrzeba integracji i dystrybucji danych, jako następstwo rozwoju GIS w Polsce, /w:/ GIS w Praktyce – integracja systemów i zasobów danych dla informacji geoprzestrzennej w Polsce, materiały XI ogólnopolskiej konferencji GIS w praktyce, Warszawa, ss. 17-32;
 • K.Kaczmarek, J.Czochański, 2005, System Informacji o Terenie w zarządzaniu przestrzenią województwa, /w:/ Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w systemie zarządza-nia państwem, Materiały Konferencyjne VII Konferencji ODGiK, Elbląg, ss. 16-26;
 • Czochański J., 2005, Problemy organizacji rynku GIS w Polsce, /w:/ Materiały szkoleniowe XI Miedzynarodowych Targów GEA 2005, Poznań, ss. 78 – 89;
 • Czochański J., 2005, GIS w rozwoju serwisów informacyjnych i dostępności IT dla administracji, /w:/ GIS w serwisach informacyjnych administracji publicznej, CPI, Warszawa, ss. 9 – 22;
 • Czochański J., 2006, Potrzeby informacyjne w systemie planowania i zarządzania przestrzenią /w:/ Narzędzia GIS i zasób geodezyjno-kartograficzny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, CPI, Warszawa, ss. 15-30;
 • Czochański J., 2007, GIS narzędziem integracji w systemach zarządzania i gospodarowania przestrzenią, /w:/ Krajowa infrastruktura informacji przestrzennej, IX Konferencja Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Gł. Geodeta Kraju, Prez. M.Elbląga, KZ SGP w Elblągu, 19-20 kwietnia, Elbląg;
 • M.Kistowski, W.Staszek, M.Walaszczyk, Z.Lemańczyk, J.Czochański, K.Niecikowski, 2008, Kraina zimorodka i lobelii, Sandr Brdy Lokalna Grupa Działania, Chojnice, ss.100 – wydawnictwo popularne;
 • Czochański J., 2009, Ochrona przyrody w województwie pomorskim, Mapa edukacyjna, Wyd. IV, - opracowanie danych kartograficznych, Wyd. CIiEE, GFW, WFOŚiGW w Gdańsku;
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, 2010, praca pod red. F.Pankau, Ser. Pomorskie Studia Regionalne, Gdańsk, s. 321 + mapy
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1502391 Unikalnych wizyt Administratorzy strony