Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGLuty 25 2024 10:15:00
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Jarosław Czochański - projekty

PRACE O CHARAKTERZE PROJEKTOWYM I TECHNOLOGICZNYM
 • J.Czochański, M.Kistowski, J.Szczepaniak, 1991, Ekologiczny model gospodarowania na Obszarze Funkcjonalnym "Zielone Płuca Polski", Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Gdańsk – Warszawa..
 • J.Czochański, M.Kistowski, 1992, Opracowanie fizjograficzne do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień w otoczeniu jezior Kamień, Wysoka, Jelonek i Brzeżonko, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, FIN SKOG, Gdańsk.
 • J.Czochański, M.Kistowski, R.Siwecki, 1993, Cyfrowa baza danych "EŁK", Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, FIN SKOG, Gdańsk.
 • M.Kistowski, J.Czochański, 1993, Koncepcja waloryzacji przyrodniczej miasta Ełk, Urząd Miasta w Ełku, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.
 • M.Kistowski, J.Czochański, A.Pytlasiński, R.Siwecki, 1994, Cyfrowa baza danych przyrodniczych obszarów i obiektów chronionych województwa gdańskiego, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego FIN SKOG, Gdańsk.
 • J.Czochański, 1995, Projekt systemu informacji geograficznej dla Słowińskiego Parku Narodowego i przyległych gmin, opracowanie w ramach projektu PHARE, Słowińska Agencja Rozwoju Regionalnego, FIN SKOG, Gdańsk.
 • J.Czochański, 1995, Projekt i opracowanie danych oraz map numerycznych: "ewidencja gruntów" i "mapa leśna" - na przykładzie obrębów Gołogóra i Gostkowo w gminie Polanów, woj. koszalińskie, FIN SKOG Geomatics Int., Gdańsk.
 • J.Czochański, 1995, Projekt zastosowania wierzby wiciowej Salix Viminalis do rekultywacji terenów powyrobiskowych w gminie Drawsko Pomorskie, Gdańsk.
 • J.Czochański, 1995, Opracowanie cyfrowej mapy do planu zagospodarowania przestrzennego Ustki, oprac. dla Instytutu Ochrony Środowiska w Gdyni, Gdańsk.
 • J.Czochański, 1996, Analiza systemowa oraz projekt Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Gdańska, oprac. dla Urzędu Miasta w Gdańsku.
 • J.Czochański, 1997, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym i jego otoczeniu (materiały do operatu udostępnienia turystycznego Tatrzańskiego Parku Narodowego), Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • J.Czochański, 1997, Podstawowe problemy udostępnienia TPN dla turystyki pieszej oraz zagrożenie środowiska użytkowaniem turystycznym i przepustowość szlaków turystycznych (część I i II), Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • J.Czochański, 1997, System Wspomagania Stanowiska Dowodzenia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego - koncepcja i projekt wstępny, Komenda Woj. Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, FIN SKOG - Geomatics Int., Gdańsk.
 • J.Czochański, 1997, Koncepcja modernizacji i projekt Zintegrowanego Systemu Informacyjnego dla Zakładu Energetycznego Słupsk, FIN SKOG - Geomatics Int., Gdańsk.
 • J.Czochański, 1997, Analiza systemowa i projekt systemu informacji przestrzennej dla ochrony zabytków w Polsce; FIN SKOG - Geomatics Int., Gdańsk.
 • J.Czochański, 1998, Dokumentacja techniczna rekultywacji terenów Kopalni Surowców Mineralnych „Kosmin”, na fragmentach obszaru poeksploatacyjnego złoża chalcedonitu - sadzonkami wierzby wiciowej Salix Viminalis, FIN SKOG - Geomatics Int., Gdańsk.
 • J.Czochański, 1998, Studium potrzeb użytkowników oraz projekt aplikacji - z instalacją w środowisku ARC/INFO- map satelitarnych; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Gdańsk.
 • J.Czochański, 1998, Studium potrzeb użytkowników oraz projekt techniczny nakładek map komputerowych dla Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i jednostek ratownictwa ekologicznego w zakresie danych: potencjalni sprawcy, jednostki ratownictwa, jednostki i organy współpracujące, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Gdańsk.
 • J.Czochański, 1998, Projekt zagospodarowania i miejscowej rekultywacji kwater osadowych oczyszczalni ścieków w Skierniewicach, ZWiK „WOD-KAN”, Skierniewice.
 • J.Czochański, 1998, Projekt zagospodarowania ekotonowej strefy buforowej w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego w rejonie wsi Swolszewice – Karolinów.
 • J.Czochański, 1998, Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego Gdańska - opracowanie do ekofizjografii Gdańska dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska, Biuro Projektów i Wdrożeń Proekologicznych Proeko.
 • J.Czochański, 1998, Realizacja elementów Systemu Informacji Przestrzennej dla Urzędu Miasta w Gdańsku, FIN SKOG - Geomatics Int., Gdańsk.
 • J.Czochański, 1998, Studium do Planu Ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Biuro Projektów i Wdrożeń Proekologicznych Proeko, Gdańsk.
 • J.Czochański, 1998, Szczegółowa metodyka wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu z zastosowaniem fotointerpretacji aktualnych zdjęć satelitarnych i lotniczych oraz kontrolnych powierzchni próbnych, Dyr. Generalna Lasów Państwowych, Gdańsk-Warszawa.
 • J.Czochański, 1999, Koncepcja realizacji zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Pomorskiego, z uwzględnieniem potrzeb monitoringu społecznego, planowania przestrzennego i ochrony środowiska, Gdańsk.
 • J.Czochański, 1999, Baza danych GIS, oprac. w ramach Projektu PHARE PI/9811/058M - Przyszła sieć transportowa oraz zrównoważony rozwój sieci TINA, Gdańsk-Gdynia-Blekinge (Szwecja).
 • J.Czochański, 2000, Plan strategiczno - operacyjny obszaru rozwoju wzdłuż drogi E28/6; dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku (współautor).
 • J.Czochański, 2000, Koncepcja wstępna budowy Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego "SITWP", dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Geodety Województwa.
 • J.Czochański, 2001, Program badawczy "Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w leśnych kompleksach promocyjnych", Zadanie 2: "Rola lasów w rozwoju przestrzeni terenów wiejskich (na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Oliwsko-Darżlubskie i Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie" , SGGW Warszawa, PG Gdańsk (współautor).
 • J.Czochański, 2001, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Gdańsk (współautor).
 • J.Czochański, 2002, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk (współautor – członek zespołu generalnego projektanta planu).
 • J.Czochański, 2002, Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Somonino, PPW GLOB, Gdańsk.
 • J.Czochański, 2002, Numeryczna baza danych dla potrzeb Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, dla Zarządu Województwa Pomorskiego (współautor).
 • J.Czochański, 2002, Koncepcja wstępna realizacji Systemu informacji Przestrzennej dla obszaru „Łuku Południowego Bałtyku” (South Baltic Arc) i wspomagania opracowań studialnych, praca zrealiz. w ramach Strategii i programu rozwoju południowej części regionu bałtyckiego w Międzynarodowym Programie Współpracy Międzyregionalnej i Planowania Przestrzennego, UMWP, Gdańsk.
 • J.Czochański, M.Kistowska, 2003, Koncepcja wstępna założeń Wojewódzkiej Strategii Wdrażania Programu Rolnośrodowiskowego i obszarów jego realizacji oraz wyznaczenia Obszarów Przyrodniczo Wrażliwych (OPW), dla Samorządu Województwa Pomorskiego, Gdańsk (współautor).
 • J.Czochański, 2004, M.Kistowski, B.Bużyńska, J.Czochański, M.Kistowska, 2004, Delimitacja oraz charakterystyka środowiska przyrodniczego i kulturowego Obszarów Przyrodniczo Wrażliwych woj. pomorskiego oraz określenie strategii i programu wdrażania działań rolnośrodowiskowych, dla NFOŚ oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • J.Czochański, 2004, Plan strategiczno - operacyjny Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w woj. pomorskim – regionalne aspekty przestrzenne, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk (współautor).
 • J.Czochański, 2005, Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Trójmiejskiej, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku (współautor).
  • PRACE O CHARAKTERZE BADAWCZYM
 • Białoś M., Czochański J., 1995, Perspectives on recreational use of protected areas in Poland and preservation of their values (w:) Studies in the Theory of Physical Education and Sport, Research Yearbook, Vol. II.
 • J.Czochański, 1996, Analiza relacji ruch turystyczny - formy degradacji środowiska przyrodniczego w systemie rekreacyjno-antropogenicznym Tatr Polskich (badania własne UG BW/1220-5-0167-6).
 • J.Czochański, 2001/2003, Wykorzystanie technologii GIS jako narzędzia wsparcia w określaniu warunków rozwoju i zagospodarowania przestrzeni obszarów leśnych oraz kierunków i możliwości budowy systemów informatycznych dla obszarów Leśnych Kompleksów Promocyjnych (Grant zamawiany KBN „Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w leśnych kompleksach promocyjnych”, SGGW, Politechn.Gdańska)
 • J.Czochański, 2003, Wykorzystanie technologii geograficznych systemów informacyjnych jako narzędzia badań, monitoringu oraz złożonych analiz zjawisk przyrodniczych i przestrzennych w skali regionalnej (badania własne UG BW/1220-5-0123-3).
 • J.Czochański, 2002/2004, Koncepcja monitoringu regionalnego zjawisk społecznych, przestrzennych i gospodarczych na poziomie NTS 4 i 5 jako narzędzia planowania i zarządzania przestrzenią – z wykorzystaniem GIS; badania własne, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska UG.
 • J.Czochański, 2002/2005, Struktura ekologiczna województwa pomorskiego, jej ochrona i kształtowanie jako podstawa rozwoju regionalnego; badania własne, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska UG.
 • J.Czochański, 2004/2005, Zintegrowane wykorzystanie narzędzi Systemów Informacji Geograficznej oraz monitoringu w rozwoju i zagospodarowaniu przestrzennym na poziomie regionalnym, Badania Własne Kat. Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska UG.
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1502386 Unikalnych wizyt Administratorzy strony