Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGLuty 25 2024 08:31:30
Nawigacja
Zakład
Działalno¶ć naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OO¦
Techniki informacyjne
Marusz Kistowski - projekty badawcze i współpraca z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi
INFORMACJA
o projektach badawczych i współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi
Mariusz Kistowski
Gdańsk, 30.01.2013 r.


A. Udział w projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych

A.1. Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego
 • A.1.1. 2009 – 2012 – Własny projekt badawczy nr N305 033937 pt. „Przestrzenna diagnoza jako¶ci i ochrony ¶rodowiska w Polsce w I dekadzie XXI w. w kontek¶cie krajowej i wspólnotowej polityki ekologicznej” w latach (177.650 zł – kierownik i główny wykonawca)
A.2. Projekty realizowane w ramach badań własnych Uniwersytet Gdańskiego
 • A.2.1. 1996 – BW/1220-5-0241-6 pt. „Analiza wpływu struktury krajobrazu zlewni na stan czysto¶ci jezior z zastosowaniem systemów informacji geograficznej” (3.000 zł – kierownik i jedyny wykonawca).
 • A.2.2. 1997 – BW/1220-5-0315-7 pt. „Koncepcja, projekt i wstępne opracowanie cyfrowego atlasu ¶rodowiska przyrodniczego województwa gdańskiego” (5.200 zł – kierownik i jedyny wykonawca).
 • A.2.3. 1998 – BW/1220-5-0013-8 pt. „Wpływ pozaklimatycznych wła¶ciwo¶ci ¶rodowiska przyrodniczego na klimat lokalny Pojezierza Kaszubskiego” (25.000 zł – kierownik i jeden z głównych wykonawców).
 • A.2.4. 1999 - BW/1220-5-0013-9 pt. „Koncepcja gromadzenia i przetwarzania informacji o ¶rodowisku przyrodniczym dla potrzeb planowania ekorozwoju i kształtowania ¶rodowiska z zastosowaniem systemów informacji geograficznej” (9.000 zł – kierownik i jedyny wykonawca).
 • A.2.5. 2000 - BW/12A0-5-0147-0 pt. „Aspekty fizycznogeograficzne w projektowaniu i wdrażaniu programów ekorozwoju ze szczególnym uwzględnieniem problemu wrażliwo¶ci ¶rodowiska przyrodniczego w strategicznych ocenach oddziaływania na ¶rodowisko” (9.000 zł – kierownik i jedyny wykonawca).
 • A.2.6. 2002 – BW/1220-5-0092-2 pt. „Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony ¶rodowiska Polski a krajowe strategie rozwoju województw” (11.000 zł – kierownik i jedyny wykonawca).
 • A.2.7. 2003 - BW/1220-5-0298-3 pt. „Innowacje w procesach zarz±dzania ochron± ¶rodowiska przyrodniczego na przykładzie parków krajobrazowych” (7.000 zł – kierownik i jedyny wykonawca).
 • A.2.8. 2005 - BW/12D05-0101-5 pt. „Czy programy ochrony ¶rodowiska mog± zagrozić ¶rodowisku? – Ocena wpływu programów ochrony ¶rodowiska województw na ¶rodowisko przyrodnicze i warunki równoważenia rozwoju w Polsce” (7.500 zł – kierownik i jedyny wykonawca).
 • A.2.9. 2008 - BW/1570-5-0284-8 pt. „Czerwona Księga Krajobrazów Polski - studium metodyczne i wdrożenie pilotażowe na przykładzie regionu pomorskiego” (10.000 zł – kierownik i główny wykonawca).
A.3. Inne projekty realizowane we współpracy z administracj± (w tym ¶rodki zewnętrzne uzyskane na publikację wyników badań)
 • A.3.1. 1995 – Badania i inwentaryzacja stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej w województwie gdańskim (2.000 zł – Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdańsku).
 • A.3.2. 1996-97 – Badania i inwentaryzacja zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w województwie gdańskim (2.400 zł – Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdańsku).
 • A.3.3. 1996 – publikacja monografii „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych” (2.700 zł – Wojewódzki i Gminny Fundusze Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).
 • A.3.4. 1998 – publikacja „Cyfrowego Atlasu ¦rodowiska Przyrodniczego Województwa Gdańskiego” (6.000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).
 • A.3.5. 1999 – publikacja „Poradnika do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony ¶rodowiska” (6.500 zł – Wydział Ochrony ¦rodowiska Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku).
 • A.3.6. 1999 – publikacja IV tomu „Rocznika Fizycznogeograficznego Uniwersytetu Gdańskiego” (3.000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).
 • A.3.7. 2000 – publikacja V tomu „Rocznika Fizycznogeograficznego Uniwersytetu Gdańskiego” (4.000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).
 • A.3.8. 2002 – publikacja monografii „Monitoring bobra w województwie pomorskim...” (3.500 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).
B. Członkostwo w towarzystwach naukowych, komisjach i organizacjach

B.1. Międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia naukowe
 • B.1.1. 1987 - 1998 – Polskie Towarzystwo Geograficzne.
 • B.1.2. 1993 - do dzi¶ – Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (w latach 1998-2003 sekretarz zarz±du).
 • B.1.3. 2000 - do dzi¶ – International Association for Landscape Ecology.
 • B.1.4. 2003 - do dzi¶ – Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
B.2. Komitety Polskiej Akademii Nauk
 • B.2.1. 2003 - 2007 – Komitet „Człowiek i ¦rodowisko” przy Prezydium PAN (członek prezydium).
 • B.2.2. 2007 - 2010 – Komitet Nauk Geograficznych PAN.
 • B.2.3. 2007 - do dzi¶ – Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (przewodnicz±cy zespołu ds. zrównoważonego rozwoju).
B.3. Krajowe stowarzyszenia działaj±ce w zakresie ochrony ¶rodowiska
 • B.3.1. 1991 - do dzi¶ – Polski Klub Ekologiczny (w latach 2003-2006 wiceprzewodnicz±cy Okręgu Wschodnio-pomorskiego PKE oraz przewodnicz±cy S±du Koleżeńskiego przy Zarz±dzie Głównym PKE).
 • B.3.2. 1999 - do dzi¶ - Klub Przyrodników.
B.4. Organy opiniodawczo-doradcze administracji publicznej zwi±zane ze działalno¶ci± naukow±
 • B.4.1. 1996 - 1999 - Rada Społeczno-Naukowa przy Zarz±dzie Parków Krajobrazowych w Gdańsku.
 • B.4.2. 1999 - 2002 – Rada Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
 • B.4.3. 1999 - 2003 – Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański (sekretarz rady).
 • B.4.4. 2000 - 2003 – biegły Wojewody Pomorskiego w zakresie ochrony przyrody.
 • B.4.5. 2001 - 2004 – Rada Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
 • B.4.6. 2001 - 2004 – Rada Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
 • B.4.7. 2001 - do dzi¶ – Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Gdańsku.
 • B.4.8. 2002 - 2008 – Rada Programowa "Wojewódzkiego Programu Ochrony ¦rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego".
 • B.4.9. 2003 - do dzi¶ – Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Prezesie Rady Ministrów (posiedzenia rady odbywały się do 2005 r., ale do dzi¶ nie nast±piło jej formalne rozwi±zanie).
 • B.4.10. 2003 - do dzi¶ – Wojewódzka Komisja Ocen Oddziaływania na ¦rodowisko w Gdańsku.
 • B.4.11. 2004 - 2007 – Forum Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”.
 • B.4.12. 2008 - 2009 – ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego ds. oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych.
 • B.4.13. 2008 - do dzi¶ – Krajowa Komisja Ocen Oddziaływania na ¦rodowisko.
 • B.4.14. 2012 - do dzi¶ – Rada Parków Krajobrazowych Województwa Pomorskiego (przewodnicz±cy rady).
B.5. Rady naukowe i redakcyjne czasopism naukowych
 • B.5.1. 1996 - 2001 – Rocznik Fizycznogeograficzny Uniwersytetu Gdańskiego (sekretarz redakcji).
 • B.5.2. 1999 - do dzi¶ – Przegl±d Przyrodniczy (rada programowa).
 • B.5.3. 2005 - 2012 – Problemy Ekologii Krajobrazu (rada programowa).
 • B.5.4. 2006 - 2008 – Problemy Zrównoważonego Rozwoju (członek redakcji).
 • B.5.5. 2007 - do dzi¶ – Przegl±d Geograficzny (rada redakcyjna).
 • B.5.6. 2008 - do dzi¶ – Economic and Environmental Studies (editorial board).
C. Nagrody i wyróżnienia
 • 2003 – Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 2003 – Nagroda im. Prof. Jerzego Kołodziejskiego (Politechnika Gdańska).
 • 2007 – Nagroda Ministra ¦rodowiska za całokształt działalno¶ci naukowo-badawczej w dziedzinie ochrony ¶rodowiska i ochrony przyrody.
D. Udział w komitetach organizacyjnych i/lub naukowych konferencji naukowych
 • 1991 – Organizacja wystawy dorobku naukowego gdańskiego o¶rodka geograficznego w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 • 1996 – Samodzielna organizacja konferencji naukowej KGFiK¦ Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych”, Gdańsk - Starbienino, 16-18 maja (56 uczestników).
 • 1998 – Samodzielna organizacja konferencji naukowej KGFiK¦ Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu „Systemy Informacji Geograficznej w badaniach ¶rodowiska przyrodniczego”, Gdańsk - Starbienino, 21-23 maja (60 uczestników).
 • 1999 – Współorganizacja konferencji i szkolenia Okręgu Wschodniopomorskiego Polskiego Klubu Ekologicznego „Tworzenie i wdrażanie Lokalnej Agendy 21”, Starbienino, 10-12 grudzień (30 uczestników).
 • 2000 – Współorganizacja polsko – rosyjskiego seminarium metodycznego „Programy nauczania geografii i ochrony ¶rodowiska na studiach uniwersyteckich w Polsce i Rosji”, Starbienino, 3-5 czerwca, (33 uczestników, w tym 28 z Rosji).
 • 2003 – Samodzielna organizacja Jubileuszowej Konferencji Naukowej KGFiK¦ Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu „Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Uni± Europejsk±”, Gdańsk – Starbienino, 22-24 maja (60 uczestników).
 • 2006 – Współorganizacja konferencji Naukowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu oraz Komitetu „Człowiek i ¦rodowisko” przy Prezydium PAN „Waloryzacja ¶rodowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym i strategicznym”, Gdańsk – Sobieszewo, 21-24 wrzesień (55 uczestników).
 • 2008 – Samodzielna organizacja seminarium geoekologicznego KGFiK¦ Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu „Monitoring równowagi krajobrazu”, Chociwle k. Bobolic, 9-11 czerwca (28 uczestników)
Login
Nick

HasłoZapomniałe¶ hasło?
Popro¶ o nowe tutaj.
1502335 Unikalnych wizyt Administratorzy strony